Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Marzeny Marczewskiej obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni pozytywnie zaopiniowali m.in.: projekt uchwały w spawie zmiany określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego  

Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połażonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. W ramach przyznawanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa, 10 tys. zł trafiło pierwotnie do parafii w Bejscach, na konserwację renesansowego portalu. Jednak parafia zrezygnowała z tych pieniędzy, ponieważ 100 proc. dotacji na konserwację portalu otrzymała od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wobec powyższego przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim w  kwocie 10 tys. zł na realizację zadania „Wymiana poszycia dachowego z blachy stalowej na płaską miedzianą nad kaplicą południową kościoła parafialnego”.

Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie zmiany o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piekoszów, Gminie Krasocin oraz Gminie Morawica z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych lub planowanych do wykonania w ramach Wieloletniego Programu Kultura +, Biblioteka +,  „Infrastruktura Bibliotek”.
W 2012 roku Gmina Piekoszów uzyskała dotację z budżetu Województwa w kwocie 25.000 zł, w br. zwróciła się o jego dofinansowanie w kwocie 35.000 zł i na podstawie uchwały Nr XXIX/525/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013 otrzymała wsparcie w wysokości 10.000 zł.  Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację finansową gminy i konieczność zrealizowania projektu zgodnie z harmonogramem i preliminarzem budżetowym Gmina Piekoszów zwróciła się z prośbą o zwiększenie wartości tej pomocy finansowej.