Radni pozytywnie o strategii

Radni pozytywnie o strategii

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Kolejnym krokiem do wdrożenia strategicznego dla rozwoju województwa dokumentu będzie głosowanie podczas sesji Sejmiku, która odbędzie się w najbliższy wtorek. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz Piotr Żołądek.

W piątek odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Sejmiku w trakcie, którego radni obradowali nad projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Ten jeden z najważniejszych dla rozwoju województwa dokument uchwalony został w 2006 roku. Zdefiniowane wówczas cele i kierunki polityki stały się w szczególności podstawą do określenia priorytetowych osi interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

– Prace na aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego trwały 2 lata. Jest to plan działań na nachodzący okres 2014-2020. Ważne jest abyśmy mogli stworzyć najbardziej optymalny plan naszych działań. Cały dokument jest dokumentem ramowym, bowiem nie jesteśmy wstanie przewidzieć wielu rozwiązani czy zdarzeń, z którymi możemy się spotkać w przyszłości w aspekcie gospodarczym, czy społeczno-politycznym. W tym dokumencie chcemy zawrzeć doświadczenia zdobyte w poprzednich okresach programowania. Przygotowaliśmy założenia, które będą stanowić podstawę do wykorzystania środków unijnych. Strategia to cele wizja oraz kierunki działania do dalszego rozwoju województwa świętokrzyskiego – mówił członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski.

Od czasu przyjęcia dotychczas obowiązującej strategii zaszło szereg zmian zarówno w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej jak i w otoczeniu regulacyjnym. Nastąpiły istotne modyfikacje dotyczące wspólnotowej i krajowej polityki rozwoju. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa powinna uwzględniać cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii  ponadregionalnych oraz być spójna z planem zagospodarowania województwa.

W dokumencie sprecyzowane zostały wizja i misja strategii rozwoju województwa. Wynika z nich, że Świętokrzyskie powinno stać się regionem zasobnym w kapitał gotowym na wyzwania. Zgodnie z definiowaną w strategii misją województwo dążyć ma do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. Do realizacji tych założeń służyć ma sześć celów strategicznych skoncentrowanych m.in. na poprawie infrastruktury regionalnej, budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Nad aktualizacją Strategii pracował zespół ekspertów złożony z przedstawicieli administracji samorządowej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, administracji rządowej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesu. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego został podana konsultacją społecznym w celu uzyskania uwag, opinii, spostrzeżeń i postulatów pozwalających z jednej strony na weryfikację zawartych w niej zapisów, z drugiej zaś umożliwiających uczynienie z jej finalnej wersji dokumentu kompletnego, transparentnego i zrozumiałego. W zorganizowanych łącznie 13 konferencjach i spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział blisko 1000 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 64 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia pisemnej opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 233 uwagi.

Podczas obrad radni jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Głosowanie w sprawie projektu odbędzie się 16 lipca br. w trakcie sesji Sejmiku.