Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu województwa za 2018 rok. Wyrazili także zgodę na udzielenie Gminie Busko – Zdrój dotacji celowej na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Buras.

Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, który przedstawił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego. Dokument zawiera obszerną informację na temat sytuacji społeczno – gospodarczej województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia czy infrastruktury publicznej.
– Bardzo korzystny dla województwa jest wskaźnik wartości unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Świętokrzyskiem wyniósł on 2,9 tys. zł, przy średniej krajowej w wysokości 2,5 tys. zł. Pod tym względem województwo świętokrzyskie zajmuje 4. Miejsce w Polsce – mówił Tomasz Janusz.
Województwo świętokrzyskie zajmuje 13. miejsce w kraju pod względem liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (113 717 podmiotów) oraz pod względem dynamiki wzrostu liczby przedsiębiorstw (3,49%). Takie samo miejsce zajmujemy pod względem wysokości PKB na jednego mieszkańca (dane za 2017 r.) Niepokojący jest fakt, że województwo świętokrzyskie ma najmniejszą w kraju liczbę podmiotów z kapitałem zagranicznym. Zjawiskiem pozytywnym jest m. in. znalezienie się województwa świętokrzyskiego w pierwszej piątce województw w kraju pod względem wzrostu liczby nowych firm. W latach 2013-2018 dynamika tego wzrostu wynosiła 11,71% (5. miejsce). W 2018 r. zarejestrowano 10 677 jednostek gospodarczych.
Nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, Sejmik Województwa przeprowadzi debatę podczas sesji 19 czerwca 2019 r. przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła skarbnik województwa Maria Fidzińska – Dziurzyńska.
Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące budżet województwa za 2018 rok to m. in. realizacja ważnych dla regionu inwestycji – 386 mln zł; nadwyżka operacyjna budżetu w kwocie 96,5 mln zł; wysokie (w porównaniu do lat ubiegłych) dochody województwa z udziału w podatkach CIT i PIT – 126,3 mln zł, jak również niższy niż planowano deficyt budżetu – 46,3 mln zł (wobec planowanego – 113 mln zł). Wykonano dochody budżetu województwa na poziomie 656 331 559,57 zł (wskaźnik wykonania planu – 95,9%). To najwyższy poziom dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich trzech lat, dzięki wpływowi środków unijnych. Podobny wzrost nastąpił po stronie wydatków. Wykonane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 702 670 177,59 zł (wskaźnik wykonania planu – 88,1%). W strukturze wydatków aż 63,3% stanowiły wydatki w dziale transport i łączność, a więc m. in. na inwestycje drogowe. Na administrację publiczną przeznaczono 10,3% (76 192 680,58 zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5,6%(42 648 554,53 zł), na oświatę i wychowanie 4,8% (38 073 171,00 zł), na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej 4,2% (na pomoc społeczną 5 432 550,00 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 675 859,00 zł), na ochronę zdrowia 4,1% (31 139 144,00 zł). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2018 r. zostało pozytywnie, bez zastrzeżeń, zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

 

2
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Buras i Paweł Krakowiak

 

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwał w spawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach jako wspólnej instytucji kultury oraz udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. W 2019 roku Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel kwotę 100 000 zł. Dotację otrzymało w sumie 14 obiektów: Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Marii Magdaleny w Dzierążni, gm. Działoszyce, pow. Pińczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Trójcy w Skarżysku Kościelnym,pow. Skarżyski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Stanisława B.M. w Świniarach gm. Solec -Zdrój, pow. Buski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Wniebowzięcia NMP w Szańcu,gm. Busko-Zdrój, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Idziego Opata w Tarczku, gm. Pawłów, pow. Starachowicki, Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie, gm.Raków, pow. Kielecki, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Jakuba St. w Szczaworyżu, gm.Busko-Zdrój, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy, pow. Sandomierski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Wojciecha w Cisowie, gm. Daleszyce, pow. Kielecki, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie, pow. Włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Busku –Zdroju, Klasztor oo. Dominikanów w Sandomierzu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Odrowążu, gm. Stąporków, pow. Konecki, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Floriana w Koprzywnicy, pow. Sandomierski.

W ubiegłym roku, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego udzielił 17 dotacji na ogólną kwotę 96 930 zł.

Radni wyrazili także zgodę na udzielenie Gminie Busko – Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz oraz Gminie Nowa Słupia na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”.

– Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju jest jednym
z najważniejszych wydarzeń promujących region świętokrzyski. Uważam, że takie imprezy należy wspierać ze względu na ich wartości artystyczne, cykliczność, prestiż i rozpoznawalność – mówiła Agnieszka Buras, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Gośćmi tegorocznej jubileuszowej edycji festiwalu, która odbędzie się od 29 czerwca do 7 lipca, będą m.in.: Grażyna Brodzińska, Renata, Drozd, Klaudia Duda, Iwona Socha, Magdalena Idzik, Roma Owsińska, Wiesław Ochman. Wyjątkowa formuła festiwalu sprawia, że wydarzenie to odwiedzają melomani zarówno z Polski, jak i zagranicy. Z kolei głównym celem „Dymarek Świętokrzyskich” jest prezentacja rekonstrukcji procesu wytopu żelaza w piecach ziemnych nazywanych „Dymarkami”, a także promocja rzadko spotykanych rzemiosł, edukacja nauczycieli, animatorów kultury w zakresie możliwości wykorzystania lokalnego dziedzictwa dla wzbogacenia procesu nauczania i upowszechniania kultury.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem realizacji w latach 2017 – 2018 „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego” oraz przyjęli plan pracy Komisji na drugie półrocze 2019 roku.

W spotkaniu uczestniczyli także Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Leszek Wnętrzak, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Galeria zdjęć

Lokalizacja