Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W czwartek, 7 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni m.in. zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, zapoznali się z informacją Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi planowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji i turystyki, a także informacją na temat stanu zaawansowania prac przy adaptacji sali w Wojewódzkim Domu Kultury pod potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Obradujący pod przewodnictwem Agnieszki Buras członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w jednostkę kształcącą w trybie trzyletnim (dotychczas nauka w placówce odbywała się w trybie czteroletnim) oraz projekt uchwały dotyczącej „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”.

Również pozytywnie zaopiniowali przyjęcie do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, którego założenia podczas obrad Komisji przedstawiła Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Jak poinformowała, w ramach środków budżetu województwa na realizację Programu 420 tys. złotych przeznaczone zostanie na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości, kwotą 200 tys. złotych wsparte zostaną nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 2 mln złotych – upowszechnianie sportu, 70 tys. złotych – turystyka i krajoznawstwo, 300 tys. złotych – ochrona i promocja zdrowia, 100 tys. złotych – przeciwdziałanie narkomanii, 315 tys. złotych – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 200 tys. złotych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 300 tys. złotych – pomoc społeczna, 100 tys. złotych – przeciwdziałanie przemocy, zaś na zadania z zakresu ekonomii społecznej przewidziano 20 tys. złotych. Na wszystkie te zadania zaplanowano ogółem kwotę 4 025 000 złotych. Jak podkreśliła Elżbieta Korus, zadania realizowane w ramach poszczególnych zakresów będą miały na celu włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych, poprawę warunków życia oraz dadzą możliwość poszerzenia aktywności społecznej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu podczas posiedzenia zapoznali się z informacjami o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019 oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji i turystyki. Jak poinformował Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy nadzorowanego przez niego departamentu przy współpracy z pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przygotowują wieloletni projekt poświęcony edukacji środowiskowej skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Istotą projektu jest kształcenie i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i kulturowego. Projekt w dużej mierze nawiązuje do czterech filarów edukacji przedstawionych w raporcie opracowanym dla ONZ przez Jacques’a Delors’a w 1996 roku.

Jak dodał Maciej Długosz, kolejnym zadaniem, które w najbliższym czasie realizował będzie Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ będzie opracowanie spójnej koncepcji rozwoju i budowy nowych ścieżek rowerowych na terenie regionu świętokrzyskiego. Poinformował, że prace nad tym zadaniem już się rozpoczęły, powołany został także specjalny Komitet Rowerowy, który w najbliższych dniach zainauguruje swoją działalność.

Z kolei informację na temat stanu zaawansowania przygotowań do remontu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawił radnym dyrektor tej placówki, Michał Kotański. Całkowity koszt remontu teatru wyniesie około 77 mln złotych, zaś jego finansowanie pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, budżetu województwa oraz najprawdopodobniej także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Funduszy Norweskich.

O stanie zaawansowania prac przy adaptacji sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury pod potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na czas jego remontu mówił podczas obrad Komisji Jarosław Machnicki, dyrektor WDK. Jak poinformował, od 12 sierpnia czyli dnia podpisania umowy z generalnym wykonawcą, wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wzniesiono konstrukcje stalowe i elementy żelbetowe, wykonano prace remontowe kanału podłogowego, prowadzono również roboty nawierzchniowe. Wykonane zostały instalacje sanitarne i elektryczne. Jak dodał dyrektor Jarosław Machnicki, prace remontowe postępują zgodnie z harmonogramem.

Galeria zdjęć