Z obrad Komisji Sejmiku

Z obrad Komisji Sejmiku

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik oraz członków Zarządu Województwa Marka Bogusławskiego i Mariusza Goska odbyły się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Obradujący pod przewodnictwem radnej Magdaleny Zieleń, członkowie Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Skarżysko-Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu.
– Jednostka ta, we wrześniu uczestniczyła w akcji gaśniczej w Skarżysku- Kamiennej, podczas której uszkodziła jeden z pojazdów oraz część umundurowania i sprzętu. W związku z tym gmina Skarżysko-Kościelne zwróciła się z prośbą o dofinasowanie w kwocie 22 tysięcy złotych – wyjaśnił Grzegorz Niechciał, dyrektor Departamentu Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego.

Pozytywną opinie radnych Komisji Budżetu i Finansów otrzymał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021, a także projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz zmian w budżecie województwa na 2019 rok. Radni zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 i 2020 rok.

Podczas posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą radni pod przewodnictwem Grzegorza Banasia pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r.

Pozytywna opinię członków Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą otrzymał projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego.
– Praktykę taką stosujemy od 2016 roku, współpracując w tym obszarze z województwem małopolskim – zaznaczyła Anna Grzela, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.

Obradujący wysłuchali również sprawozdania z realizacji zadań mających na celu uporządkowanie kwestii korzystania z nieruchomości w Masłowie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,4324 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów również spotkał się z pozytywnym zaopiniowaniem zarówno członków komisji Budżetu i Finansów jak i Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki, decyzją członków obydwu Komisji zostało przełożone. Decyzję w tej sprawie radni podejmą podczas posiedzeń, które odbędą się 13 listopada w dniu Sesji Sejmiku Województwa .

Lokalizacja