Przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski

Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia i Polityki Społecznej

W czwartek, 13 czerwca 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyły się obrady Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którym przewodniczył Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski, Mariusz Gosek i Marek Jońca. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny obradowała pod przewodnictwem Waldemara Wrony.


Radni obydwu Komisji pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r.
Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok przedstawił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dokument, przyjęty wcześniej uchwałą Zarządu Województwa, stanowi podsumowanie jego działalności w roku poprzednim. W pierwszej części przedstawiono również obszerną informację na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Wśród zjawisk negatywnych raport zwraca uwagę m. in. na niekorzystne trendy demograficzne w województwie świętokrzyskim w ostatnich latach czy niewystarczającą infrastrukturę drogową, mimo licznych inwestycji, które były i są realizowane. Województwo świętokrzyskie zajmuje 13. miejsce w kraju pod względem liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (113 717 podmiotów) oraz pod względem dynamiki wzrostu liczby przedsiębiorstw (3,49%). Takie samo miejsce zajmujemy pod względem wysokości PKB na jednego mieszkańca (dane za 2017 r.) Niepokojący jest fakt, że województwo świętokrzyskie ma najmniejszą w kraju liczbę podmiotów z kapitałem zagranicznym. Zjawiskiem pozytywnym jest m. in. znalezienie się województwa świętokrzyskiego w pierwszej piątce województw w kraju pod względem wzrostu liczby nowych firm. W latach 2013-2018 dynamika tego wzrostu wynosiła 11,71% (5. miejsce). W 2018 r. zarejestrowano 10 677 jednostek gospodarczych. Bardzo korzystny dla województwa jest wskaźnik wartości unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Świętokrzyskiem wyniósł on 2,9 tys. zł, przy średniej krajowej w wysokości 2,5 tys. zł. Pod tym względem województwo świętokrzyskie zajmuje 4. Miejsce w Polsce.

Druga część Raportu prezentuje strategie, programy oraz przedsięwzięcia realizowane przez Samorząd Województwa, stwierdzając, że wszystkie one przyczyniały się do osiągnięcia założeń Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku (SRWŚ). Jak podkreślono w dokumencie, „Województwo Świętokrzyskie, pomimo postępów poczynionych w minionych latach, w dalszym ciągu pod względem wielu istotnych wskaźników obrazujących poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, zajmuje odległe miejsca względem innych polskich regionów mimo, że na terenie województwa prowadzi się liczne inwestycję, które przyczyniają się szeroko pojętej poprawy warunków życia mieszkańców województwa”. W 2018 r. najwięcej działań samorządu województwa ukierunkowanych było na sferę społeczną, niwelowanie zróżnicowania w dostępie do usług publicznych oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Poza tym sukcesywnie poprawia się stan infrastruktury technicznej regionu oraz konkurencyjność rodzimych firm.

Nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, Sejmik Województwa przeprowadzi debatę podczas sesji 19 czerwca 2019 r., przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok ubiegły podczas posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące budżet województwa za 2018 rok to m. in. realizacja ważnych dla regionu inwestycji – 386 mln zł; nadwyżka operacyjna budżetu w kwocie 96,5 mln zł; wysokie (w porównaniu do lat ubiegłych) dochody województwa z udziału w podatkach CIT i PIT – 126,3 mln zł, jak również niższy niż planowano deficyt budżetu – 46,3 mln zł (wobec planowanego – 113 mln zł). Wykonano dochody budżetu województwa na poziomie 656 331 559,57 zł (wskaźnik wykonania planu – 95,9%). To najwyższy poziom dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich trzech lat, dzięki wpływowi środków unijnych. Podobny wzrost nastąpił po stronie wydatków. Wykonane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 702 670 177,59 zł (wskaźnik wykonania planu – 88,1%). W strukturze wydatków aż 63,3% stanowiły wydatki w dziale transport i łączność, a więc m. in. na inwestycje drogowe. Na administrację publiczną przeznaczono 10,3% (76 192 680,58 zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5,6%(42 648 554,53 zł), na oświatę i wychowanie 4,8% (38 073 171,00 zł), na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej 4,2% (na pomoc społeczną 5 432 550,00 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 675 859,00 zł), na ochronę zdrowia 4,1% (31 139 144,00 zł). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2018 r. zostało pozytywnie, bez zastrzeżeń, zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

Radni Komisji Komisji Samorządu Terytorialnego przyjęli również Informację dotyczącą realizacji projektu ,,Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, którego województwo świętokrzyskie jest liderem i koordynatorem, a współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020. Informację tę przedstawił Andrzej Sztokfisz, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego, który poinformował, że wyłoniono już wykonawcę, który na potrzeby realizacji projektu dostarczy 1400 komputerów, wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, do pracowni szkolnych w 79 szkołach podstawowych na terenie 49 gmin będących partnerami projektu. Ponadto każda pracownia otrzyma zestaw, obejmujący m. in. dwa roboty, służący do nauki programowania. Cele projektu to m. in.: poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, wyrównywanie różnic w dostępie do edukacji oraz jej jakości. Wartość projektu to 4 mln 723 tys. zł przy dofinansowaniu w wysokości prawie 3 mln 543 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na wrzesień 2019 r.

Radnym przedstawiono też Informację dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Jak poinformował Andrzej Sztokfisz, po czterech miesiącach operowania siecią przez Województwo Świętokrzyskie planowane dochody z tytułu utrzymania sieci, przewidziane na rok 2019, zostały już osiągnięte. Obecnie z Regionalnej Sieci Szerokopasmowej korzysta 60 operatorów dostępowych. W związku z dużym zapotrzebowanie na usługi i koniecznością zapewnienia odpowiedniej ich jakości zaplanowano rozbudowę 20 węzłów dystrybucyjnych.

Ponadto Komisja Samorządu przyjęła Informację o Regionalnej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Dobiegają końca m. in. prace związane z rozszerzenie katalogu partnerów Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. We współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na potrzeby obsługi trasy Kielce – Busko-Zdrój wykonano analizę przestrzenną, której efektem jest mapa obrazująca strukturę wysokości drzew przy trasie. Informacje te zostaną wykorzystane przy planowaniu prac mających na celu podniesienie bezpieczeństwa. Poza tym trwają prace, dzięki którym określone zostaną tzw. trójkąty widoczności, tj. punkty obserwacyjne na drodze od przejazdu lub przejścia, co również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Trwają prace zmierzające do opublikowania w postaci ortofotomap danych przekazanych w ramach współpracy z Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Dane te pomogą m. in. Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych.

Z kolei radni Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2019-2020, w ramach zadania pod nazwą “Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Jak wyjaśniła Teresa Śliwa, kierownik Oddziału Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zadanie to jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje każdego roku samorząd województwa. To projekt Powiatu Buskiego, a inwestycja dotyczy rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wartość tej inwestycji to ponad 3 mln 300 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków PFRON w wysokości 895 tys. zł, przyznanym uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na to, że realizację inwestycji zaplanowano na dwa lata budżetowe (2019-2020), niezbędna jest zgoda Sejmiku na zawarcie przez Marszałka Województwa takiej umowy. W wyniku realizacji inwestycji poprawi się jakość doskonalenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością i opieka nad nimi. Oferta placówki zostanie poszerzona m. in. o rehabilitację zajęciową – rękodzielnictwo, prace ogrodnicze; powstaną specjalistyczne gabinety psychologa i logopedów.

Kolejny pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia projekt uchwały dotyczył przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018. Przedstawił go Leszek Beger z Oddziału Programowania, Analiz i Koordynacji Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Obowiązek corocznego przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej nakłada na samorządy Ustawa o pomocy społecznej. Dokument sporządzono na podstawie sprawozdań od gmin i powiatów. Na koniec 2017 r. na terenie woj. świętokrzyskiego działały 72 stacjonarne zakłady pomocy społecznej, co stanowiło 4,18% wszystkich takich placówek w kraju. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły domy pomocy społecznej (50,0%), schroniska lub domy dla bezdomnych (18,6%) oraz placówki funkcjonujące w ramach działalności gospodarczej lub statutowej (12,5%). Dla 38,9% placówek organem prowadzącym był samorząd terytorialny. Pozostałe prowadzone były przez organy niepubliczne. Placówki dysponowały łącznie 4 470 miejscami. Na dzień 31 grudnia liczba osób oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej w województwie w 2017 roku wynosiła 200 osób. Na koniec 2017 roku w województwie funkcjonowało 135 placówek wsparcia dziennego, z którego korzystało 3 395 osób. W 2017 r. w woj. świętokrzyskim w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowały 974 rodziny zastępcze i 15 rodzinnych domów dziecka. Pod opieką rodzin zastępczych znajdowało się 1 336 dzieci, a w rodzinnych domach dziecka przebywało 86 dzieci. W województwie w 2017 roku zlokalizowane były dwie specjalistyczno-terapeutyczne placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (w kraju funkcjonowało 25 takich placówek), gdzie przebywało 28 wychowanków.

Pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Przedstawicielami Sejmiku pozostaną Bogumiła Niziołek i Michał Klimczak. Zmiana jest podyktowana rezygnacją Agaty Binkowskiej z funkcji członka Rady Społecznej RCNT.

Członkowie Komisji Zdrowia przyjęli na koniec Informację dotycząca realizacji projektu ,,Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (,,InPlaMed WŚ”). W projekcie uczestniczy 20 jednostek. Po realizacji projektu placówki te całkowicie „przejdą” z dokumentacji papierowej na elektroniczną. Wartość projektu to 57 mln zł. Obecnie realizacja projektu jest na zaawansowanym etapie – odbywają się postępowania przetargowe na zakup sprzętu i oprogramowania w poszczególnych placówkach. – W tej chwili nie widzimy większych zagrożeń w postępach prac – zapewnił Andrzej Sztokfisz p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezjii Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja