Ekran Monitora Komputera Do Pracy Zdalnej Na Którym Wyświetla Się Napis Komisja Samorządu Terytorialnego, Posiedzenie 26 Marca 2021

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Pod przewodnictwem radnego Macieja Gawina obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Podczas piątkowego posiedzenia członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Pomiędzy 10 sierpnia a 30 września 2020 roku Strategia poddawana była konsultacjom społecznym; 160 podmiotów zgłosiło do niej 929 uwag, z których 49% zostało uwzględnionych. Uwagi dotyczyły przede wszystkim Obszarów Strategicznej Interwencji, celów i kierunków działań, przedsięwzięć strategicznych oraz wniosków z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej.

Wśród wyzwań dotyczących zarządzania rozwojem województwa świętokrzyskiego w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ wskazano pięć podstawowych: wyzwanie ekologiczne, demograficzne, gospodarcze, urbanizacyjne i związane z jakością życia.

Podczas posiedzenia radni zapoznali się z informacją dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

Jak poinformowano, aktywnych jest obecnie 61 umów ramowych z operatorami sieci dostępowych korzystających z Regionalnej Sieci Szerokopasmowej oraz 619 umów szczegółowych na świadczenie usług dla operatorów sieci dostępowych. Przy tym wykorzystywanych jest 126 (na 135 dostępnych) węzłów dystrybucyjnych i 8 węzłów szkieletowych (na 8 istniejących) do świadczenia usług dla operatorów. Przychody z tytułu świadczonych usług za okres 22 miesięcy, w którym Województwo Świętokrzyskie sprawowało zarząd przymusowy nad Siecią Szerokopasmową i zarządzało siecią we własnym imieniu (od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku) wyniosły 9 267 123 zł, zaś koszty z tytułu operowania siecią wyniosły w tym samym okresie 6 425 862 zł.