Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

W trybie zdalnym pod przewodnictwem Grzegorza Banasia obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa. Radni rozmawiali m. in. o Raporcie o stanie Województwa Świętokrzyskiego i budżecie województwa w 2019 roku, podjęli też inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.


Radni Komisji po dyskusji pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku, z którego wynika, że utrzymuje się większość trendów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej, obserwowanych w poprzednich latach.

Jak podkreślił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jednym z największych problemów regionu nadal pozostają niekorzystne zjawiska demograficzne. To jednocześnie największe wyzwanie na przyszłość, bowiem prognozuje się, że trendy związane z depopulacją będą się pogłębiać. W województwie świętokrzyskim odnotowano w ubiegłym roku wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 2,44% w porównaniu do roku ubiegłego, a stopa bezrobocia w wyniosła 7,9% (przy średniej krajowej 5,2%).

Druga część raportu prezentuje działania i programy realizowane w 2019 roku przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Ważną inicjatywą podjętą w roku ubiegłym było m. in. rozpoczęcie pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Konsultacje społeczne tego projektu niebawem się rozpoczną, a uchwalenie dokumentu przez Sejmik planowane jest na koniec roku.

Sprawnie przebiega wydatkowanie funduszy unijnych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Do końca 2019 r. zawarto 2074 umowy o dofinansowanie na kwotę środków unijnych ponad 4,44 mld zł, w tym około 3,28 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i około 1,16 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontraktacja dla całego RPOWŚ 2014–2020 wyniosła 76,2%, a jej poziom wzrósł o ponad 14% w samym roku 2019. W roku ubiegłym najwięcej środków EFRR zakontraktowano na inwestycje w osiach priorytetowych: Efektywna i zielona energia oraz Dziedzictwo naturalne i kulturowe, natomiast w ramach EFS największy przyrost dotyczył osi Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Raport zwraca uwagę na znaczne przyspieszenie w stosunku do lat ubiegłych rozliczania środków unijnych przez beneficjentów. Na koniec 2019 roku pod względem liczby zrealizowanych projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 województwo świętokrzyskie uplasowało się na 11 miejscu w kraju z liczbą 2 074 projektów. Natomiast pod względem wartości unijnego dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca region uplasował się na 3 miejscu w Polsce (o jedno miejsce wyżej niż rok wcześniej).

Po dyskusji nad raportem Komisja podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

Na koniec posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 r., które przedstawiła skarbnik województwa świętokrzyskiego Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Wykonane dochody w roku ubiegłym wyniosły 700,19 mln zł, a wykonane wydatki 685,88 mln zł. Za 2019 rok planowano deficyt na prawie 55 mln zł, tymczasem wykonano nadwyżkę w kwocie 14,30 mln zł. W strukturze dochodów największą część stanowiły płatności w ramach środków unijnych, subwencja ogólna i udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Z tego ostatniego źródła uzyskano o 20 mln więcej dochodów niż planowano. W strukturze wydatków pozycje o najwyższej wartości to  transport i łączność, administracja publiczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz oświata i wychowanie. Ubiegłoroczny budżet województwa charakteryzował się m.in. wysokim udziałem inwestycji drogowych, wysoką nadwyżką operacyjną, wysokimi w porównaniu do lat ubiegłych wpływami z podatków CIT i PIT.

Galeria zdjęć