Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju I Współpracy Z Zagranicą 17.06.2021.

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu zdalnie uczestniczyli Marek Bogusławski wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania radni podejmowali szereg tematów głównie z zakresu finansowego oraz infrastruktury drogowej w województwie. Jednym z ważniejszych tematów objętych zainteresowaniem obradujących było zaopiniowanie “Raportu o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku”. Istotne znaczenie dla rozwoju województwa miała dyskusja na temat koncepcji otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach. Z uwagi na trwający stan epidemii, obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.

W zakresie tematyki finansowej radni pozytywnie zaopiniowali “Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2020 rok” oraz “Sprawozdanie finansowe województwa świętokrzyskiego za 2020 rok”. Radni wydając opinię na temat “Sprawozdania finansowego województwa świętokrzyskiego za 2020 rok” potwierdzili przedstawienie w nim rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2020r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy, a także zgodność formy i treści sprawozdania z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Członkowie Komisji w przebiegu obrad pozytywnie zaopiniowali “Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r.” stanowiący syntetyczny opis działań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku w zakresie realizacji polityk, programów, strategii i pozostałych dokumentów, mających na celu wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, w podziale na obszary tematyczne oraz zestawienie przedsięwzięć, inicjatyw i projektów realizowanych w 2020 roku i będących w zakresie kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jak również wykaz uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.

Została przyjęta inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

W ramach obrad Komisji pozytywnie została przyjęta realizacja w ubiegłym roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Program stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniające pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego. Polityka rozwoju regionu, realizowana w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, skoncentrowana była na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw.

W obrębie bloku tematycznego dotyczącego infrastruktury drogowej województwa radni pozytywnie zaopiniowali trzy projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr DW 744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice, w sprawie aktualizacji przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim oraz w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Stanowisko marszałka województwa popierające koncepcję otwarcia komunikacyjnego terenu w Obicach przedstawił Jacek Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Podkreślił on znaczenie utworzenia strefy inwestycyjnej w Obicach dla rozwoju całego regionu, szczególnie w kontekście wzmocnienia jego potencjału do przyciągania zewnętrznych inwestycji o dużej skali. W związku z kluczowym znaczeniem tej inicjatywy dla rozwoju województwa marszałek zgłosił propozycję podjęcia przez radnych dyskusji na temat rozwiązania, według którego droga, zapewniająca otwarcie terenów komunikacyjnych w Obicach, byłaby drogą wojewódzką.
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

Galeria zdjęć