Przewodniczący Komisji Grzegorz Banaś Siedzi Przy Stole Podczas Zdalnych Obrad

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim oraz w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego – między innymi tymi zagadnieniami zajęła się podczas dzisiejszego posiedzenia obradująca pod przewodnictwem Grzegorza Banasia Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pośrednictwem wideokonferencji Cisco Webex  Meetings.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego a także projekt uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinków drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice.

Radni podczas środowego posiedzenia również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim. Według przyjętego projektu za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobierane będą opłaty w następujących wysokościach: 50 złotych za część teoretyczną w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania tramwajem, 200 złotych za część praktyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T, 250 złotych za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. Opłaty o których mowa uleć będą corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Członkowie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą podjęli także uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia tej Komisji oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań rzeczowo – finansowych w roku 2022 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Zapoznali się także z informacją o stanie przygotowania do uruchomienia naborów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z przedstawioną informacją do świadczenia usług dla operatorów wykorzystywanych jest 127 węzłów dystrybucyjnych i 8 węzłów szkieletowych. Przychody z tytułu świadczonych usług za okres 47 miesięcy, w którym Województwo Świętokrzyskie sprawowało zarząd przymusowy nad Siecią Szerokopasmową i zarządzało siecią we własnym imieniu tj. od 1 marca 2019 roku do 31 stycznia 2023 roku wyniosły 22 415 277 złotych, natomiast koszty z tytułu operowania Siecią w tym okresie wyniosły 18 951 515 złotych.