Podczas Obrad Komisji, Kobieta Oraz Trzech Mężczyzn Siedzi Za Stołami

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. oraz raport z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej województwa świętokrzyskiego za rok 2022 – tymi między innymi zagadnieniami zajęła się obradująca w środę, 24 maja pod przewodnictwem Grzegorza Banasia Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagnańsk, zajętych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 750.

Wyrazili także zgodę na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Zapewnienie dalszego rozwoju Świętokrzyskiemu Funduszowi Poręczeniowemu poprzez rozszerzenie jego działalności o nowe obszary tematyczne wiąże się z koniecznością dokonania zmian w strukturze właścicielskiej spółki i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jej jedynym udziałowcem. Na podstawie sporządzonej wyceny oraz po odbyciu negocjacji pomiędzy wspólnikami spółki ustalono cenę za którą Województwo Świętokrzyskie nabędzie udziały od BGK, która wynosi 3 559 288,00 złotych łącznie za wszystkie udziały (712 złotych za jeden udział).

Również pozytywnie radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Gminy Daleszyce w wysokości 200 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce, ul. Kościuszki”. Na skrzyżowaniu tym dochodzi do licznych kolizji i wypadków (także śmiertelnych). Gmina na własny koszt opracowała i uzgodniła kompletną dokumentację m.in. obejmującą budowę oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 764 oraz budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Koszt realizacji całej inwestycji oszacowany został na poziomie 479 108, 99 złotych.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie gwarancji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla polskich beneficjentów w związku z blokadą dla Polski środków z funduszy Unii Europejskiej.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pozytywnie zaopiniowała ponadto projekty uchwał w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego (gminy: Chęciny, Kielce i Nowiny) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania pod nazwą „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni” oraz w sprawie ustalenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego w Kielcach. Zapoznała się także ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2022 rok.

Radni podczas środowego posiedzenia Komisji zapoznali się również z raportem z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej województwa świętokrzyskiego za rok 2022. Istotnym narzędziem Województwa Świętokrzyskiego do prowadzenia aktywności na arenie międzynarodowej było w roku 2022 przedstawicielstwo regionu funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli, a także aktywność Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego realizującego projekty i wydarzenia skierowane do ludzi młodych. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego aktywnie wspierał kontakty podmiotów z obszaru województwa z partnerami z regionów innych państw. Władze Województwa Świętokrzyskiego spotykały się z przedstawicielami placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, co skutkowało bieżącą wymianą informacji na tematy gospodarcze, inwestycyjne, czy turystyczne oraz otwierało szersze perspektywy współpracy. Województwo Świętokrzyskie wspierało środowiska Polonijne w Europie i na świecie, przyznając stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, a także aktywnie uczestnicząc w inicjatywach realizowanych przez środowiska polonijne w kraju i na świecie. Województwo Świętokrzyskie posiada 5 formalnych i obowiązujących dokumentów, które określają i regulują współpracę międzyregionalną z partnerami zagranicznymi. Są to umowy międzyregionalne podpisane z: Obwodem Winnickim (Ukraina), Regionem Centralnej Finlandii, Komitatem Komárom–Esztergom (Węgry), Komitatem Zala (Węgry), Regionem Gävleborg (Szwecja).

 

Galeria zdjęć