Komisja Zdrowia Posiedzenie Z 23 Września 2021 Roku

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obradom Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny przewodniczył radny Waldemar Wrona. W posiedzeniu uczestniczył Marek Bogusławski wicemarszałek województwa.

Obrady Komisji rozpoczęło wypracowanie wspólnego stanowiska Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów w kwestii przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Członkowie Komisji przyjęli Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku, w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 za I półrocze 2021 roku.

W toku obrad radni przyjęli z aprobatą Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku, w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W omawianym okresie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizował łącznie sześć projektów: „Bezpieczna Przyszłość”, „Kompetencje PLUS”, „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” „Liderzy kooperacji” oraz „Stop wirusowi!. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Łączna wartość projektów stanowiła kwotę 11.368.191,00 zł, w tym środki zabezpieczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 8.564.752,29 zł. Pozostała kwota to środki przypisane dla Partnerów w projektach.

Przedmiotem obrad był również projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/411/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na mocy tejże uchwały środki PFRON przyznane dla Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok, w wysokości 9.762. 204,00 zł, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

  • dofinansowanie robót budowlanych (2.092.992,93 zł),
  • dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej (7.569.211,07 zł),
  • wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (100.000,00 zł).

Wszystkie opiniowane w przebiegu obrad Komisji Uchwały będą rozpatrzone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na 28 września br.

Galeria zdjęć