Magdalena Zieleń Przewodnicząca Komisji Budżetu I Finansów

Z obrad Komisji Budżetu i Finansów

Pod przewodnictwem radnej Magdaleny Zieleń obradowała Komisja Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięli Renata Janik i Marek Bogusławski wicemarszałkowie województwa oraz Marek Jońca członek Zarządu Województwa.

Radni pozytywnie zaopiniowali informację o przebiegu wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041.

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej, w kwocie 20.000 zł, w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”, który ma stanąć na kieleckiej Kadzielni. Koszt wzniesienia pomnika zostanie sfinansowany z publicznej zbiórki, dobrowolnych składek mieszkańców oraz dotacji firm i instytucji województwa świętokrzyskiego. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Kielce w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania, służącego wspieraniu dziedzictwa kulturowego oraz utrwalaniu patriotyzmu i tożsamości narodowej, jest wydatkiem uzasadnionym z punktu widzenia polityki kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego.

Z poparciem radnych spotkał się projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w kwocie 180.000,00 zł, w formie dotacji celowej dla gmin województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Zakup nowoczesnych samochodów jest niezbędny do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, które dysponują obecnie wyeksploatowanymi pojazdami, mającymi często powyżej 30 lat. Koszt zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wynosi powyżej 800.000 zł. W zakup jednostki samorządy gminne angażują znaczne środki finansowe z własnego budżetu a jednocześnie starają się o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa w kwocie 20.000 zł dla poszczególnych gmin będzie istotnym uzupełnieniem wkładu finansowego, które gminy muszą zabezpieczyć w swoich budżetach na zakup pojazdów.

Radni wyrazili aprobatę dla projektu uchwały w sprawie oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe, w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowej umowy najmu.

Członkowie Komisji podjęli także dyskusję nad sytuacją ekonomiczną spółek kapitałowych z udziałem Województwa Świętokrzyskiego (Uzdrowisko Busko-Zdrój oraz Świętokrzyski Fundusz Rozwoju).

Pod koniec spotkania we wspólnych obradach Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny wypracowały wspólne stanowisko w kwestii przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Wszystkie opiniowane w przebiegu obrad Komisji Uchwały będą rozpatrzone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na 28 września br.

 

Galeria zdjęć