Przewodniczący Komisji Waldemar Wrona

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz informacja z realizacji zadań Samorządu Województwa z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami dofinansowanych ze środków PFRON za 2022 rok – tymi między innymi zagadnieniami zajęła się Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas 59. posiedzenia, które odbyło się pod przewodnictwem Waldemara Wrony 24 marca. Obrady prowadzone były w trybie zdalnym.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Według projektu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w bieżącym roku w kwocie 15 016 981 złotych przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań: dofinasowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 2 065 800 złotych, dofinasowanie kosztów tworzenia oraz działania zakładów aktywności zawodowej w kwocie 12 157 950 złotych oraz wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w kwocie 793 231 złotych.

Podczas piątkowego posiedzenia Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny również pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2022 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

Zapoznała się także z informacją z realizacji zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok.

Województwo Świętokrzyskie w ubiegłym roku otrzymało środki PFRON w łącznej wysokości 11 775 973,00 złotych. Środki PFRON zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przeznaczono na:

  • dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – 2 785 473,00 zł;
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 8 379 000,00 zł;
  • dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ogółem 611 500,00 zł

Samorząd Województwa wykorzystał ogółem na realizację zadań w 2022 roku środki PFRON w wysokości 11 751 429,07 zł tj. 99,79% otrzymanych środków.

Galeria zdjęć