Obradowali Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (30)

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach 25 września br. odbyła się LXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zajęli się m.in. aktualizacją programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego, przyjęli Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zagłosowali za uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wyrazili także zgodę na nabycie nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk.

Podczas sesji radni przyjęli Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. Zgodnie z projektem deficyt budżetu zmniejsza się w 2023 r. o kwotę 31.784.096 zł, w 2027 r. o 5.016.484 zł a zwiększa się w 2024 r. o kwotę 42.123.938 zł, w 2025 r. o 36.034.668 zł, w 2026 r. o 491.668 zł. Z kolei nadwyżka budżetu zwiększa się w 2028 r. o 3.327.816 zł, w latach 2029 – 2031 o 1.600.544 zł rocznie, w 2032 r. o kwotę 1.615.544 zł, w latach 2033 – 2036 o 1.660.544 zł rocznie, w 2037 r. 1.388.492 zł, w 2038 r. o 8.610.544 zł i w 2039 r. o kwotę 15.610.596 zł.

Sejmik zajął się „Aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.

„Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” został określony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 czerwca 2020 r. W związku z niedotrzymaniem norm jakości powietrza w województwie, czyli przekraczanie wartości dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń w powietrzu, zaistniała konieczność opracowania jego aktualizacji, w ciągu 3 lat od wejścia w życie uchwały. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację programu.

Zarząd Województwa podjął decyzję o sporządzeniu projektu aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych, mającej na celu określenie działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci.

Aktualizacja programu ochrony powietrza polega na zmianie zapisów rozdziałów zawartych w planie działań krótkoterminowych: 11.3. Tryb wdrażania i ogłaszania działań krótkoterminowych oraz 11.4. Działania krótkoterminowe ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych, alarmowych oraz poziomu informowania, poprzez: wprowadzenie kolorystyki oznaczenia poszczególnych poziomów zagrożenia oraz rodzaju informacji, dla których ogłaszane będą powiadomienia, doprecyzowanie zawartości przekazywanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach komunikatów, listy podmiotów będących odbiorcami komunikatów, jak i sposobów przekazywania informacji. W częściach dotyczących działań ochronnych w zakresie ograniczania negatywnego wpływu wysokich stężeń na zdrowie ludności dodano zapisy, m.in.: zalecenie ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni dla osób przebywających w placówkach opiekuńczych (nie tylko oświatowych), ograniczenie ekspozycji osób pracujących na otwartej przestrzeni, powiadomienie za pomocą SMS o złej jakości powietrza. W części dotyczącej działań prewencyjnych ogłaszanych podczas ALARMU I STOPNIA oraz działań operacyjnych w części dotyczącej ALARMU II STOPNIA dodano zalecenia niestosowania dmuchaw do odśnieżania, a nie tylko do sprzątania liści. Ponadto, w toku przeprowadzonych konsultacji i opiniowaniu projektu „Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych”, wprowadzono zgłoszone zmiany.

Radni wyrazili zgodę na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk, w obrębie Zachełmie. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 24 lipca br. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych o powierzchni 0,0165 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 750 (Ćmińsk – Samsonów – Zagnańsk – Barcza). W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Zagnańsk a Województwem Świętokrzyskim, w ramach której, za zgodą właścicieli nieruchomości, wybudowano nowe odcinki chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej, poszerzając tym samym pas drogowy. W związku z tym zaszła konieczność nabycia tej nieruchomości na własność Województwa Świętokrzyskiego.