Główne Założenia Projektu Bezpieczna Wisła Przybliżyli Na Briefingu Marszałek Andrzej Bętkowski, Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś (5)

Konsultacje z samorządowcami programu “Bezpieczna Wisła – Ekologicznie w przyszłość”

Główne założenia projektu „Bezpieczna Wisła – Ekologicznie w przyszłość” oraz stan jego realizacji przybliżyli dziś na briefingu marszałek Andrzej Bętkowski,  wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, prezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Zaprosili także na dzisiejsze konsultacje ze świętokrzyskimi samorządowcami.  Ten program działań retencyjnych stanowi element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Określa cele i zadania związane z ochroną przed powodzią.

– Od 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowało inwestycje w kwocie prawie 300 mln złotych. To dobrze zainwestowane pieniądze, jednak potrzeb jest znacznie więcej.  Dlatego dziś na zaproszenie marszałka z przedstawicielami samorządu terytorialnego będziemy konsultować nowy program “Bezpieczna Wisła” – mówił  wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. – Ma on zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Będziemy o tym rozmawiać z burmistrzami, wójtami, którzy będą także beneficjantami programu.

– Nasza wschodnia granica regionu to rzeka Wisła, która niejednokrotnie już doświadczała okolicznych mieszkańców. Chcemy tak działać, żeby tych zdarzeń związanych z klęskami, powodziami i stratami gospodarczymi było jak najmniej i stąd realizacja tego programu. Cieszę się, że dziś podczas konsultacji samorządowcy otrzymają pełną informację na temat możliwości i zakresu “Bezpiecznej Wisły”- mówił marszałek Andrzej Bętkowski podczas briefingu.

Głównym celem programu jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Realizacja wybranych działań prowadzić będzie do obniżenia strat powodziowych i minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. W ramach Programu realizowane będą również zadania zwiększające retencję.

Do tej pory, w ramach programu odbyły się 3 spotkania z samorządowcami w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. Celem spotkań było omówienie problemów i możliwości rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz walki ze skutkami suszy w gminach znajdujących się na obszarach objętych projektem.

Samorządowcy swoje potrzeby mogli zgłaszać również poprzez wypełnienie ankiety online dotyczącej problematyki projektu. Wszystkie zgłoszone potrzeby i problemy obecnie są analizowane i będą uwzględnione na etapie prac nad programem działań w obszarze objętym projektem „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”.

Program „Bezpieczna Wisła to również szereg propozycji działań dla terenów zurbanizowanych. Tutaj koniecznością jest spowolnienie spływu wód deszczowych, poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych tworzenie zielonych dachów i miejskich parków leśnych, a także rozszczelnienie lub stosowanie przepuszczalnych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, placów i ulic oraz inne zmiany zagospodarowania przestrzennego.

– Program rozpoczął się w tym roku i potrwa do maja 2024 roku. Określone zostaną w nim działania, które będą chronić mieszkańców Wisły od Krakowa do Zawichostu przed zagrożeniem powodziowym. Dziś spotykamy się z samorządowcami, aby powiedzieć na jakim etapie jesteśmy w realizacji zadania, będziemy chcieli usłyszeć ich opinie oraz będziemy zachęcać do bieżącej współpracy – dodał prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Radosława Radonia z samorządowcami podczas którego przedstawiono aktualny stan realizacji projektu, omówiono zgłaszane potrzeby przez samorządowców oraz działania dla terenów zurbanizowanych.