Mówi Wiceprzewodniczący Henryk Milcarz

Obradowali świętokrzyscy radni

We wtorek 28 grudnia br. w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się XLI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, której przewodniczył wiceprzewodniczący Henryk Milcarz.

Pierwszą część sesji Sejmiku zdominowała dyskusja nad przyszłorocznym budżetem województwa świętokrzyskiego i kształtem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przegłosowali obie uchwały związane z finansami regionu. Więcej o głosowaniu nad budżetem województwa.

Świętokrzyscy radni w trakcie obrad przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 25 tys. zł gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „54. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi”. Ponadto zadecydowali o przyznaniu pomocy finansowej dla miasta Kielce, z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”. Przyjęli także uchwałę o przekazaniu Powiatowi Skarżyskiemu wsparcia finansowego, które zostanie przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności powiatowej biblioteki pedagogicznej.

Radni Sejmiku Województwa przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/465/2021 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Pomoc rzeczowa w postaci zestawów sprzętu oświetleniowego miała zostać udzielona jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla 20 szkół, zaangażowanych w projekt pn.” Teatr Działa!” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z województwem świętokrzyskim. W związku z rezygnacją z udziału w projekcie Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym z gminy Skarżysko Kościelne oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej z gminy Morawica, pomoc rzeczowa trafi do 18 szkół. Ponadto w związku z koniecznością zmiany błędnie wskazanego organu prowadzącego w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej oraz III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, zaszła konieczność dokonania korekty w tym zakresie.

W trakcie sesji zmieniono także zapisy uchwały z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 13 powiatów i miasta Kielce w ramach projektu: ,,Kompetencje plus”, polegającej na przekazaniu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID z przeznaczeniem dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Radni dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. Przyjęto projekt przedmiotowej uchwały. Wniesione 2,5 mln zł i wyemitowane nowe akcje pozwolą spółce kontynuować prace związane z rozbudową szpitala uzdrowiskowego „Krystyna”, a także dokonać zakupu sprzętu wraz z wyposażeniem. Inwestycja ta ma zapewnić dalszy rozwój uzdrowiska, poprawić warunki udzielania świadczeń zdrowotnych i opieki nad pensjonariuszami.

Na kilka dni przed końcem roku kalendarzowego i budżetowego Sejmik Województwa Świętokrzyskiego procedował uchwały dotyczące zmian w realizacji tegorocznego budżetu oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. Przegłosowano także uchwałę, na mocy której na przyszły rok przesunięte zostaną środki finansowe, zapisane jako wydatki z budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Podczas sesji Sejmiku przegłosowano uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Komisji konkursowej przewodniczyć będzie wicemarszałek Marek Bogusławski.

Sejmik zatwierdził do realizacji Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2026. Będzie on realizowany ze środków pochodzących z budżetu województwa oraz ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i z funduszy unijnych. Przyjęto również „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

Galeria zdjęć