Obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Kondycji polskiego przemysłu hutniczego, wyzwaniom przed nim stojących oraz zagrożeniom dla jego dalszego funkcjonowania poświęcone było posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył  marszałek Adam Jarubas. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CELSA Huta Ostrowiec: dyrektor generalny CELSA Huta Ostrowiec Juan Antonio Veristain, pełnomocnik ds. współpracy z administracja publiczną Bogumiła Wyrzykowska oraz przewodniczący NSZZZ „Solidarność” w CELSA Huta Ostrowiec, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojciech Krasuski.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich kompetencji należą: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.