Obradowały kolejne Komisje Sejmiku

Obradowały kolejne Komisje Sejmiku

Pracom Komisji Budżetu i Finansów przewodniczyła Magdalena Zieleń, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Artur Konarski, a Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – Grzegorz Banaś. W posiedzeniach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski.

Wszystkie trzy komisje pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041. – Zarząd Województwa przyjął do realizacji długofalowe cele określone w trzech programach: w programie inwestycyjnym, programie zarządzania długiem i programie odbudowy nadwyżek operacyjnych – mówiła skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Jak wyjaśniła, program inwestycyjny jest realizowany poprzez zapewnienie finansowania zadań inwestycyjnych, w tym wkładów własnych do projektów realizowanych w ramach unijnych programów przez samorząd województwa i podlegające mu jednostki. Program zarządzania długiem zapewnia spłaty rat kredytów i pożyczek z odsetkami, a program odbudowy nadwyżek operacyjnych zapewnia środki na obsługę długu i wpływa na utrzymanie zdolności kredytowej.
Również projekt uchwały dotyczący projektu budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok został przyjęty przez radnych obradujących dziś komisji. Zakładane dochody na rok przyszły kształtują się na poziomie ponad 623 mln 800 tys. zł i są o prawie 96 mln zł niższe niż w roku bieżącym. Wydatki zaplanowane są na kwotę ponad 697 mln 600 tys. zł – prawie 98 mln mniej niż w br. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 73 mln 700 tys. zł, a więc będzie o ponad 2 mln 250 tys. zł niższy niż w roku bieżącym. Przychody będą niższe o 15 mln zł 300 tys. zł (wyniosą ponad 93 mln 200 tys. zł), a rozchody o ponad 13 mln zł (wyniosą prawie 19 mln 500 tys. zł).
W porównaniu do bieżącego roku zmieni się struktura dochodów. – Płatności w ramach środków europejskich spadną o ponad 159 mln zł z uwagi na koniec unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Wiele unijnych projektów jest na finiszu – podkreśliła pani skarbnik. W budżecie województwa zatem 34,32% dochodów będzie stanowić subwencja ogólna; 24,30% – dotacje celowe z budżetu państwa; 20,68% – płatności w ramach środków europejskich; 17,25% – udział województwa w podatkach dochodowych.
W strukturze wydatków najwięcej przeznaczono na transport i łączność – 49,62%. Jak poinformował Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w na 2020 rok zabezpieczono środki na rozpoczęcie kilku nowych zadań drogowych, m. in.: budowę ronda w Suchedniowie w ciągu drogi 751  (1 mln 150 tys. zł; podobną kwotę pozyska gmina Suchedniów z funduszu dróg samorządowych), rozbudowę obiektów mostowych na drodze 728 między Kornicą a Gowarczowem (9 mln 800 tys. zł, drugie tyle samorząd województwa chce pozyskać z budżetu państwa), budowę chodnika przy drodze 744 Osiny – Osiny Majorat (300 tys. zł), budowę chodnika w miejscowości Piasek Wielki przy drodze 973 (300 tys. zł), budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Łagowskiej w Rakowie (400 tys. zł).
W przyszłym roku wzrosną wydatki m. in. na administrację publiczną, co jest związane z zabezpieczeniem ponad 5 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę siedziby Urzędu Marszałkowskiego.
Więcej o ponad 3 mln 700 tys. zł będzie też w przyszłym roku w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, co jest związane z trwającymi lub planowanymi inwestycjami – m. in. rozbudową Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,  modernizacją Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, rozbudową Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, przebudową siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach czy adaptacją jego zastępczej – na czas remontu – siedziby w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. prawa własności działki przy ul. Bęczkowskiej w Kielcach. Jej wartość oszacowano na prawie 2 mln 700 tys. zł. Ma to być wkład województwa na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Drugim udziałowcem jest Politechnika Świętokrzyska.
Na przekazanej przez województwo działce miałaby zostać wybudowana siedziba ŚCITT-u. Wicemarszałek Renata Janik przekonywała radnych, że jest to konieczne dla realizacji celów strategicznych rozwoju spółki, która jest instytucją wspierającą lokalną przedsiębiorczość i stymulującą innowacyjny rozwój regionu.
– To ważny kierunek rozwoju województwa, mający znaczenie dla jego przyszłości oraz zatrzymywania w regionie młodych ludzi, stwarzania im perspektyw – podkreślał dr Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Celem działania Centrum jest dążenie do wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw. Ostatnie sukcesy spółki to m. in. nawiązanie kontaktów z Chemarem i Premą w zakresie wdrożenia do produkcji innowacyjnych rozwiązań, wypracowanych przez naukowców Politechniki Świętokrzyskiej.
Komisja Strategii pozytywnie odniosła się również do projektu uchwały w sprawie przedłużenia na przyszły rok współpracy województw świętokrzyskiego i  podkarpackiego w zakresie powierzenia samorządowi podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu kolejowego na linii komunikacyjnej Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego. Na pokrycie kosztów tych połączeń województwo świętokrzyskie przekaże podkarpackiemu dotację celową w wysokości do 65 tys. zł.
Inny przyjęty przez Komisję Strategii projekt uchwały dotyczył wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w spółce POLREGIO spółka akcyjna – przekształconej z Przewozów Regionalnych sp. z o. o., której samorząd województwa był udziałowcem. Założono, że dotychczasowi udziałowcy Przewozów Regionalnych na podobnych zasadach, przy podobnym udziale, obejmą akcje w przekształconej spółce POLREGIO spółka akcyjna.