Maria Fidzińska Dziurzyńska, Justyna Pronobis I Magdalena Zieleń

Obradowały Komisje Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na 68. posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń odbyło się w czwartek, 25 maja radni wojewódzcy zaopiniowali między innymi projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. Z kolei na 50. posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która obradowała pod przewodnictwem Artura Konarskiego również w czwartek, jej członkowie zapoznali się z informacjami na temat stanu zagospodarowania złóż kopalin w województwie świętokrzyskim oraz o realizacji projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych w latach 2020-2022.  

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów na czwartkowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego (gminy: Chęciny, Kielce i Nowiny) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania pod nazwą „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni” oraz w sprawie ustalenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego w Kielcach.

Również pozytywnie radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Gminy Daleszyce w wysokości 200 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce, ul. Kościuszki”. Na skrzyżowaniu tym dochodzi do licznych kolizji i wypadków (także śmiertelnych). Gmina na własny koszt opracowała i uzgodniła kompletną dokumentację m.in. obejmującą budowę oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 764 oraz budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Koszt realizacji całej inwestycji oszacowany został na poziomie 479 108, 99 złotych.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów wyrazili także zgodę na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Zapewnienie dalszego rozwoju Świętokrzyskiemu Funduszowi Poręczeniowemu poprzez rozszerzenie jego działalności o nowe obszary tematyczne wiąże się z koniecznością dokonania zmian w strukturze właścicielskiej spółki i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jej jedynym udziałowcem. Na podstawie sporządzonej wyceny oraz po odbyciu negocjacji pomiędzy wspólnikami spółki ustalono cenę za którą Województwo Świętokrzyskie nabędzie udziały od BGK – 3 559 288,00 złotych łącznie za wszystkie udziały (712 złotych za jeden udział).

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 50. posiedzeniu zapoznali się z informacją na temat stanu zagospodarowania złóż kopalin w województwie świętokrzyskim.

Województwo świętokrzyskie zarówno pod względem ilości zasobów kopalin, jak i ich wydobycia, zwłaszcza kopalin skalnych, jest wiodącym regionem w Polsce. Na koniec 2021 roku na terenie województwa świętokrzyskiego:

  • udokumentowanych było 500 złóż kopalin skalnych, z czego 151 złóż objętych były koncesjami [30% wszystkich złóż w województwie] oraz 8 złóż wód leczniczych i 1 złoże wód termalnych,
  • łączne zasoby kopalin skalnych wynosiły 9,5 mld ton, z czego zasoby w złożach objętych koncesjami wynosiły 3,7 mld ton [38% całości zasobów], natomiast zagospodarowaniem objętych zostało 1,62 mld ton [17% całości zasobów], w związku z czym rezerwy zasobów kopalin stałych w województwie świętokrzyskim są jeszcze znaczne,
  • ze złóż eksploatowanych na podstawie koncesji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wydobyto 51 501 tys. ton kopalin [96 % całkowitego wydobycia kopalin],
  • wydobycie kopalin skalnych pozostaje na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się 8 udokumentowanych złóż wód leczniczych i 1 złoże wód termalnych, w którym woda spełnia także wymagania dla wód leczniczych. W roku 2021 ze złóż wód wyeksploatowano 82 170,29 m3 wód leczniczych oraz 12 094,00 m3 wód termalnych.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się również z informacją o realizacji projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych w latach 2020-2022.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako jeden z pierwszych w Polsce już w roku 2020 podjął działania w kierunku realizacji tej ambitnej i niezwykle ważnej dla życia i zdrowia człowieka Strategii realizując własny projekt pn.: „Wsparcie produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”, który został w całości sfinansowany z własnych środków województwa. W ramach projektu rozesłano zaproszenia do udziału do wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego oraz do Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, a także do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Akces do projektu zgłosiły 62 gminy oraz obie zaproszone jednostki. Efektem realizacji tego pilotażowego projektu jest posadzenie 861 szt. sadzonek drzew miododajnych oraz 1 389 szt. sadzonek krzewów miododajnych.

W drugiej edycji projektu, w roku 2021 nasadzenia drzew i krzewów miododajnych realizowane były przez województwo świętokrzyskie wspólnie z 57 gminami oraz 6 samorządowymi jednostkami organizacyjnymi podległymi Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. Za kwotę 57 292,92 zł (w tym: 34 375,75 zł – środki własne Województwa oraz 22 917,17 zł – środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiecach) Województwo zakupiło i posadziło wspólnie z podmiotami współrealizującymi projekt 1 598 szt. sadzonek drzew miododajnych oraz łącznie 3056 szt. sadzonek krzewów miododajnych. W akcję nasadzeń zostały włączone dzieci i młodzież ze szkół z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa świętokrzyskiego, co jest znaczącym elementem w edukacji ekologicznej i popularyzacji bioróżnorodności.

Trzecią edycję projektu nasadzenia drzew i krzewów miododajnych zrealizowano we współpracy Województwa Świętokrzyskiego z 40 gminami oraz 5 samorządowymi jednostkami organizacyjnymi podległymi Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. W ramach realizacji projektu Województwo zakupiło i przekazało samorządom oraz instytucjom 672 sadzonki drzew miododajnych i 1 650 sadzonek krzewów miododajnych.

Łącznie w latach 2020 – 2022 zakupiono i posadzono 3 131 szt. sadzonek drzew miododajnych oraz 6 095 szt. sadzonek krzewów miododajnych. Na zakupy sadzonek łącznie przeznaczono 115 824,06 zł, z tego 71 767,62 zł pochodziło z budżetu województwa natomiast 44 056,44 zł pozyskano jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony gmin i jednostek podległych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego również w roku bieżącym zaplanowano kontynuację projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych. Na tegoroczną edycję projektu zaplanowano w budżecie województwa 39 700,00 zł jako wkład własny, który będzie powiększony o kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, o które planuje się wystąpić w lipcu 2023 r. po ogłoszeniu przez Fundusz naboru przedmiotowych wniosków o dofinansowanie. Zakładany budżet projektu w 2023 roku wyniesie około 58 000,00 zł.

 

 

 

Galeria zdjęć