Przy Stole Siedzą Andrzej Pruś I Artur Konarski

Obradowały komisje: Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęli dwa projekty uchwał: w sprawie powołania Funduszu Gwarancyjnego chroniącego rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz w sprawie sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim. Z kolei Komisja Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. W obradach wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Radni Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem Artura Konarskiego ponadto zaopiniowali projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego oraz dyskutowali nad sytuacją na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim.
Raport o stanie województwa ma obejmować podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał Sejmiku Województwa i Budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata, w której udział mogą wziąć zarówno radni Sejmiku, jak i mieszkańcy województwa. Po zakończeniu debaty nad Raportem, Sejmik Województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

– Przy opracowywaniu nowego raportu chcemy zaproponować kilka zmian, m.in. dodanie syntetycznej informacji o tym, jak w województwie świętokrzyskim są realizowane programy krajowe ze środków unijnych w ramach polityki spójności. I jakie projekty były realizowane w roku poprzednim – powiedział Tomasz Janusz, z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

– Raportując o stanie województwa nie można też pominąć tego, ile środków rządowych samorząd województwa wykorzystał i jakie inwestycje udało się za nie zrealizować. Są to spore sumy pieniężne, które przyczyniły się do realizacji wielu inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury, jak choćby mosty i drogi oraz wspomogły też instytucje kultury – dodał przewodniczący Andrzej Pruś.
W posiedzeniu ponadto wzięli udział: Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, Anna Picheta-Oleś, dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu oraz Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Z obrady Komisji Samorządu Terytorialnego

Radni pod przewodnictwem Macieja Gawina zaopiniowali:

  • projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego.
  • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
    Informację na ten temat przedstawiła Henryka Baran, z-ca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji I Planowania Przestrzennego.
    W dniu 29 marca 2021 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr XXX/406/21 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. To najważniejszy i podstawowy dokument samorządu województwa określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu, stanowiący punkt wyjścia do przygotowania pozostałych regionalnych dokumentów strategicznych i operacyjnych. Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu zapewnienia spójności, plan zagospodarowania przestrzennego województwa dostosowuje się do strategii rozwoju województwa, po jej aktualizacji w zakresie, w jakim aktualizacja strategii dotyczy sytuacji przestrzennej województwa.
    Niezbędna jest rozpoczęcie prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa, który będzie określał długofalową politykę rozwoju przestrzennego województwa, wyznaczający cele i kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego w aspekcie przestrzennym, spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
  • projekt uchwały w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Kaliska na odcinku od Łodzi Kaliskiej do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/ 2028.

Podjęli uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego. W pracach komisji uczestniczyli: Anna Grzela, dyrektor Departamentu Komunikacji Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji oraz Tomasz Janusz, z-ca Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

 

 

Galeria zdjęć