O Strategii Badań i Innowacyjności oraz kontrolach w zakładach opieki zdrowotnej podczas Komisji

O Strategii Badań i Innowacyjności oraz kontrolach w zakładach opieki zdrowotnej podczas Komisji

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+” oraz sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r. w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – to tematy poruszane podczas obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa: Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Pod przewodnictwem Jolanty Rybczyk obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie powierzchni 129,0 m2 na okres 3 lat. Wyrazili także zgodę dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wynajem na części nieruchomości o powierzchni 14,7 m2 podmiotowi zajmującemu się produkcją radiofarmaceutyków, na okres do 31 maja 2030 roku.

Członkowie Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r. w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 – W roku 2013 Urząd Marszałkowski przeprowadził 21 kontroli w zakresie m.in.: prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji, organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy medycyny i lekarzy dentystów czy realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych zleconych przez Samorząd Województwa – poinformował Grzegorz Stokowiec, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Z kolei radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+”. Zapoznali się także z realizacją zadań rzeczowo – finansowych w roku 2013 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach programu: PO RPW, RPO WŚ oraz z informacją o promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w II półroczu 2013 r.
Działania promocyjne prowadzone przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego obejmowały m.in. udział w krajowych targach turystycznych, organizację imprez promujących region świętokrzyski, konkursów oraz działania w zakresie realizacji projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej – promocja”.