Obradowały Komisje Sejmiku

Obradowały Komisje Sejmiku

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie Budżetu województwa na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018 – 2032 było głównymi tematami obrad posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku. Zajmowano się również m.in. pomocą samorządom, rozporządzeniem mieniem województwa, a także obchodami 20-lecia województwa.

Podczas posiedzeń wszystkich Komisji, dwoma pierwszymi punktami obrad było zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018 – 2032 oraz Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok.

– Dochody budżetu województwa na 2018 rok według projektu wyniosą 688 769 446 złotych i będą wyższe o 3,3% niż dochody w projekcie budżetu na 2018 rok. Wydatki wyniosą 763 552 550 złotych i będą o 9,7 wyższe względem projektu budżetu na 2017 rok. Planowany deficyt wynosi 74 783 104 złotych i zostanie on pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie ponad 54 mln złotych oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 20 mln złotych. Budżet będzie kontynuował 3 cele polityki budżetowej: Realizację Programu inwestycyjnego na lata 2018 – 2023, Programu odbudowy nadwyżek operacyjnych oraz Programu zarządzania długiem – mówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, która przedstawiała projekty, zaznaczając, że wszystkie ustawowe wskaźniki zostały w nich spełnione, a Budżet otrzymał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Największą pozycję w projekcie budżetu województwa stanowi Transport i łączność w kwocie 453 mln. Ważne pozycje stanowią również oświata i wychowanie, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Najwięcej wydatków majątkowych stanowią inwestycje na drogach wojewódzkich – ponad 362,2 mln.

– Warto zauważyć, że wydatki inwestycyjne w całości wydatków województwo świętokrzyskie zajmuje 4 miejsce w Polsce – dodała Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

Radni wszystkich Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej.

– Chodzi o częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej. Przekazaliśmy tę instytucję 4 lata temu powiatowi i co roku staramy się pomagać finansowo tej bibliotece. Tym razem będzie to 60 tysięcy złotych – wyjaśniał Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Aprobatę radnych uzyskał również projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.

– To zadanie jest dofinansowywane przez Samorząd Województwa od 2013 roku. Wnioskujemy o kwotę 2000 zł na pokrycie kosztów połączeń telefonicznych, co zapewni ciągłość pracy tej ważnej linii, której działalność zapobiegła wielu próbom samobójczym – mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt ten pozytywnie zaopiniowała również Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Kolejnym punktem obrad Komisji było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Radków na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

– Chodzi o kwotę 20 tys. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie. Obecny samochód, który posiada ta jednostka jest z lat 70-tych i praktycznie nie nadaje się już do uczestniczenia w akcjach gaśniczych czy ratowniczych. Warto dodać, że OSP Dzierzgów będzie obchodziła 100-lecie istnienia w przyszłym roku – wyjaśniał Wojciech Siporski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W następnym punkcie obrad Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pomocy rzeczowej w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego oraz Gminie Chęciny pomocy rzeczowej.

– Gminy te brały udział w Plebiscycie “Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina” i zdobyły w nim nagrody. Wnioskujemy zatem o pomoc rzeczową dla nich w postaci sprzętu nagłaśniającego oraz aparatu fotograficznego – wyjaśniał Zdzisław Kobierski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ten sam projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pozytywnie zaopiniowały również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Winiarach, gmina Dwikozy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 530 o pow. 1,5000 ha i nieruchomości położonej w Grotnikach Dużych, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 430/2 o pow. 0,7041 ha.

– Zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przechodzą w przyszłym roku do kompetencji Skarbu Państwa i wojewoda wystąpiła o przekazanie tych dwóch nieruchomości, na których położone są magazyny przeciwpowodziowe, stąd ta prośba – argumentował Roman Dziedzic, dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jednym z głównych tematów obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą były uroczyste obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Pozytywnie zaopiniowane zostały uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego” oraz w sprawie ustanowienia corocznych obchodów „Święta Województwa Świętokrzyskiego”.

– Chodzi o szczególne podkreślenie tego momentu w historii województwa. Uchwały te zawierają intencje Sejmiku do szczególnego zaznaczenia tej wyjątkowej rocznicy. Kluczową była tu data 5 czerwca 1998, kiedy to przyjęta została ustawa o samorządzie województwa i właśnie dlatego 5 czerwca chcemy ustanowić świętem województwa oraz zorganizować tego dnia uroczystą sesję Sejmiku – mówiła Marta Solińska – Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja przyjęła również sprawozdanie z realizacji wojewódzkich dokumentów strategicznych w zakresie dotyczącym rozwoju transportu lotniczego.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku zajmowała się m.in. zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń oraz gruntu o łącznej powierzchni 2 663,99 m 2 w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach na okres 3 lat.

– Pomieszczenia są używane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który zwrócił się o wynajęcie tej powierzchni na potrzeby swojej działalności oraz parkingu. Wynajęcie jest korzystne ze względów finansowych, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na statutową działalność szpitala – wyjaśniała Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejnym punktem było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na wynajem części nieruchomości o łącznej powierzchni 935 m2 na okres 3 lat.

– Są to w większości stanowiska garażowe, które są wynajmowane podmiotom zewnętrznym. Wynajęcie również będzie korzystne ze względów finansowych, a przychód wyniesie około 100 tys. złotych po przeprowadzeniu przetargu – dodała Anna Nocuń.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r przedstawiła Karolina Jarosz. Wszystkie Komisje przyjęły również podczas posiedzeń swoje plany pracy na 2018 rok.