Obradowały komisje Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

Stan bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości i ochrony pożarowej oraz pomoc finansowa dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania drogowego były tematami posiedzeń trzech komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyły się w czwartek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego radni wysłuchali oceny stanu bezpieczeństwa i problemu zwalczania przestępczości na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku, którą przedstawił podinspektor Tomasz Sołtysik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

– Wykrywalność ogólna przestępstw w 2017 roku była na poziomie 80%, co plasuje nas bardzo wysoko w statystykach krajowych. Przede wszystkim zwracamy uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego bowiem drastycznie rośnie liczba zarejestrowanych aut w województwie świętokrzyskim. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła ona o 140 tysięcy. W efekcie tego w 2017 roku wzrosła liczba śmierci na drodze – do 116. Zatrzymaliśmy w ubiegłym roku 4000 nietrzeźwych kierowców, co również jest bardzo dużą liczbą. W 2018 roku chcemy utrzymać wskaźniki wykrywalności, poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i skuteczne zwalczanie przestępczości narkotykowej – mówił podinspektor Tomasz Sołtysik.

Przedstawiona została także informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego KRRG oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 r.

– W naszym województwie funkcjonuje 13 komend Państwowej Straży Pożarnej, 17 jednostek ratowniczo – gaśniczych oraz 214 ochotniczych straży pożarnych, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Średnio strażacy wyjeżdżali w ubiegłym roku średnio co 38 minut. Liczba zdarzeń w ubiegłym roku wyniosła aż 12 235, co oznacza znaczny wzrost. Jest on wynikiem głównie orkanu Ksawery, który wywołał 800 zgłoszeń. Rośnie również niestety liczba pożarów mieszkań. Cieszy to, że spada liczba zgłoszeń fałszywych. W ramach strategii naszego rozwoju chcemy skrócić czas dojazdy do zgłoszenia do 15 minut – wyjaśniał st. kpt. Ryszard Stańczak, zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 178T Sędziszów – Mierzawa.

– Chodzi o dofinansowanie kwotą 100 tys. złotych. Trudności dokumentacyjne spowodowały konieczność przesunięcia tych środków na 2018 rok. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w drugim kwartale – wyjaśniał Zenon Piecaba, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała również projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.

– Większość zmian w Budżecie Województwa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych jest z aktualizacją wydatków z lat poprzednich i przeniesieniem ich na lata kolejne. Niektóre projekty zostały wydłużone w realizacji. Dochody województwa w wyniku tych zmian wzrosną o 17,5 mln złotych, a wydatki budżetu o 26,7 mln złotych – wyjaśniała Maria Fidzińska – Dziużyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, przedstawiona została informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

– Nasza alokacja w tej perspektywie finansowej wynosi 1,3 mld euro. Do tej pory udostępniono wnioskodawcom 90% alokacji. Ubiegający się o dotacje złożyli 3339 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość 5,6 mld złotych. Kontraktacja na koniec stycznia wynosi 32,4% alokacji programu plus ponad 17% alokacji zakontraktowanej w formie pre-umów, co daje prawie 50% alokacji łącznie. Na koniec stycznia udało się przekazać do certyfikacji ponad 7,7% alokacji – mówił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Radni wysłuchali również informacji dotyczącej przebiegu i wyników konkursu pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach RPOWŚ oraz informacji nt. przewidywanych priorytetów dotyczących nowej perspektywy finansowej po 2020r.

– Rok 2018 jest bardzo ważny jeżeli chodzi o ukierunkowanie budżetu kolejnej perspektywy. Trwają ożywione dyskusje na temat tego, jak budżet unijny ma wyglądać, przede wszystkim w zakresie polityki spójności. Scenariusze dla nas są zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne. Są zakusy, aby finanse na politykę spójności ograniczyć aż o 1/3, ale są również takie mówiące o wzroście nakładów – dodał Tomasz Janusz.

W posiedzeniach wszystkich dzisiejszych Komisji brała udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Agata Binkowska, a w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą uczestniczyli Marek Szczepanik i Piotr Żołądek.