20180524 150644

Obradowały Komisje Sejmiku

Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego na kształcenie zawodowe, stan sanitarny województwa czy stan zagospodarowania przestrzennego województwa – to niektóre z tematów posiedzeń komisji: Budżetu i Finansów; Samorządu Terytorialnego, Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, które odbyły się w 24 maja.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu,Gminie Kielce w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

– W ramach tego projektu przewidziano nagrody rzeczowe w postaci aparatów w konkursie “Kreatywni liderzy” w ośmiu szkołach. W przypadku 7 potrzebne jest podjęcie takiej uchwały – mówił Zdzisław Kobierski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. To samo zagadnienie było omawiane podczas obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.

Pozytywnie zaopiniowany został – również przez komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0015, jako działki nr 393/20 o pow. 1,1742 ha i nr 393/21 o pow. 0,2051 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

– PGE Dystrybucja z Lublina zwróciła się do Zarządu Województwa o umieszczenie kabla na cel publiczny na wspomnianej nieruchomości i dlatego musi zostać podjęta uchwała by została ona obciążona służebnością przesyłu – mówił Roman Dziedzic, Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku przedstawiono informację na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie 2017/2018.

– Zima, jeżeli chodzi o pracę sprzętu, trwała od 10 listopada 2017 do 10 kwietnia 2018. Mieliśmy aż 59 dni tzw. przejścia przez zero, a zatem zamarzania i odmarzania, w których występuje konieczność pracy sprzętu. Łącznie pracował on przez 56 dni – mówił Dariusz Wróbel, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Tym samym zagadnieniem zajmowała się również Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Radni tej Komisji, jak i Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z zagranicą przyjęli również sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok. Informację o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2017 roku przedstawił Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Jarosław Ciura.

– Bezpieczeństwo sanitarne jest wciąż monitorowane i sytuacja w województwie świętokrzyskim jest stabilna. Są jednak obszary, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Mowa tu na przykład o sezonie grypowym 2017/2018 czy drastycznym wzroście zachorowań na Wirusowe Zapalenie Wątroby – mówił Jarosław Ciura. Punkt ten został również omówiony podczas obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2017 oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym”. Projekt ten przedstawił Karol Kliś, dyrektor Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

“Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2017 oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym” przedstawił zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Ryszard Nagórny.

– Mamy stosunkowo nowy plan zagospodaeowania przestrzennego, obowiązujący od 4 lat i jego ocena ten okres jest dobra i nie ma obecnie powodów by był gruntownie aktualizowany. Przeprowadziliśmy analizę jednak m.in. miejskiego obszaru funkcjonalnego, w którym potrzebne będą poprawki w niektórych obszarach – mówił Ryszard Nagórny. Komisje Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu.

Komisje Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2017 roku oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.

– W 2017 roku współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej i pozafinansowej. Przekazana została im kwota ponad 3,8 mln. Najwięcej środków zostało przekazanych w ramach działań Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Łącznie podpisano 442 umowy, a wsparciem objęto ponad 180 tys. osób – mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Radni zajęli się również kwestią wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 89 m2 w Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowanej przy ul. Artwińskiego 1 na okres 3 lat.

Przedstawiona została również informacja na temat norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa, a Komisja wskazała przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą obradowała w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu. Oprócz wyżej wymienionych zagadnień, zajęła się ona informacją na temat funkcjonowania Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.