Marek Bogusławski, Andrzej Pruś Oraz Trzy Pracownice Kancelarii Sejmiku Siedzą Za Stołem W Sali Obrad

Obradowały komisje Sejmiku

W piątek, 22 września odbyły posiedzenia cztery komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Komisja Samorządu Terytorialnego oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Radni zaopiniowali projekty uchwał m.in. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.

„Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” został określony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 czerwca 2020 r. W związku z niedotrzymaniem norm jakości powietrza w województwie, czyli przekraczanie wartości dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń w powietrzu, zaistniała konieczność opracowania jego aktualizacji, w ciągu 3 lat od wejścia w życie uchwały. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację programu.

Zarząd Województwa podjął decyzję o sporządzeniu projektu aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych, mającej na celu określenie działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci.

Aktualizacja programu ochrony powietrza polega na zmianie zapisów rozdziałów zawartych w planie działań krótkoterminowych: 11.3. Tryb wdrażania i ogłaszania działań krótkoterminowych oraz 11.4. Działania krótkoterminowe ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych, alarmowych oraz poziomu informowania, poprzez: wprowadzenie kolorystyki oznaczenia poszczególnych poziomów zagrożenia oraz rodzaju informacji, dla których ogłaszane będą powiadomienia, doprecyzowanie zawartości przekazywanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach komunikatów, listy podmiotów będących odbiorcami komunikatów, jak i sposobów przekazywania informacji. W częściach dotyczących działań ochronnych w zakresie ograniczania negatywnego wpływu wysokich stężeń na zdrowie ludności dodano zapisy, m.in.: zalecenie ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni dla osób przebywających w placówkach opiekuńczych (nie tylko oświatowych), ograniczenie ekspozycji osób pracujących na otwartej przestrzeni, powiadomienie za pomocą SMS o złej jakości powietrza. W części dotyczącej działań prewencyjnych ogłaszanych podczas ALARMU I STOPNIA oraz działań operacyjnych w części dotyczącej ALARMU II STOPNIA dodano zalecenia niestosowania dmuchaw do odśnieżania, a nie tylko do sprzątania liści.

Ponadto, w toku przeprowadzonych konsultacji i opiniowaniu projektu „Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych”, wprowadzono zgłoszone zmiany.

 

Z kolei Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W związku z zamiarem rozpoczęcia procedury konkursowej 29 sierpnia 2023 roku dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zwrócił się z wnioskiem o wskazanie przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej. Z uwagi na fakt, że dyrektor szpitala nie jest lekarzem, zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej należy przeprowadzić konkurs na stanowisko zastępcy kierownika. Do składu komisji konkursowej Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny rekomendowała Agnieszkę Buras i Elżbietę Śreniawską.

 

Komisja Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Piotra Kota przed upływem III kadencji. Piotr Kot został wybrany do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okręgu III obejmującego Kielce i powiat kielecki.

Jednocześnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru w naborze uzupełniającym Marcina Głąba na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okręgu I obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

 

W posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wziął udział dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora, który wyraził ubolewanie w związku z sytuacją jaka wydarzyła się w Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie 12 lipca 2021 roku.

– Silnie przeżywam fakt, że na terenie obiektu wydarzyły się sceny, które od początku września są w centrum zainteresowania mediów. Nie powinny one mieć miejsca, co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości. Z całego serca przepraszam mieszkańców Michniowa oraz miejscowości spacyfikowanych wsi polskich, których Mauzoleum jest pomnikiem, za nieodpowiedzialne, gorszące zachowanie pracowników Mauzoleum, którzy się go dopuścili. Przepraszam każdego, kto poczuł się nim dotknięty – powiedział dyrektor Sikora. – Przeżywamy teraz bardzo trudne chwile, a mimo to staramy się ze wszystkich sił kontynuować naszą pracę. Jesteśmy w trakcie przygotowywania konferencji naukowej wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej wraz z towarzyszącą jej publikacją. Pragniemy pracować w dobrej, sprzyjającej atmosferze, aby zdjąć odium niechęci i powszechnego potępienia z instytucji tak ważnej dla polskiej historii i regionu świętokrzyskiego – dodał Tadeusz Sikora.

Ponadto, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Rudnicka zapoznała radnych z postępem prac remontowych prowadzonych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.