Obrady Komisji Zdrowia Zdjęcie Zbiorowe Uczestników Siedzących Na Sali

Obradowały komisje Sejmiku

W piątek, 24 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego obradowały cztery Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Samorządu Terytorialnego oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Radni zaopiniowali projekty uchwał m.in. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przyjęli także informację o przyznanych w 2023 roku stypendiach sportowych za szczególne osiągnięcia reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obradująca pod przewodnictwem Artura Konarskiego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

Program Współpracy to dokument programowy wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji pozarządowych. Ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy a także profesjonalizację oraz standaryzację reguł i zasad wzajemnej współpracy między samorządem województwa z wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa świętokrzyskiego. Włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych umożliwia pełniejsze poznawanie potrzeb mieszkańców województwa, poprawia warunki ich życia, daje możliwość poszerzenia aktywności oraz czynnego uczestnictwa w życiu.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, w oparciu o materiał przekazany z właściwych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się współpracą z trzecim sektorem, opracowany został projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu poddany został konsultacjom oraz konsultacjom społecznym oraz pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Środki finansowe na realizację zadań ujętych w Programie zostały zaplanowane zgodnie z projektem budżetu województwa.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła także informację o działalności Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2022.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach dzierżawi od Państwowych Gospodarstw Wodnych obwody rybackie a ich areał wynosi 2 632,98 ha, w tym 1 456,88 ha powierzchni rzek i zbiorników zaporowych do 20 ha oraz 1 175,90 ha zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 20 ha. Okręg PZW w Kielcach prowadzi także gospodarkę wędkarską na powierzchni 199,79 ha wód pozaobwodowych, które są dzierżawione od samorządów, Lasów Państwowych, osób prywatnych lub są własnością PZW w Kielcach. Materiał zarybieniowy na potrzeby użytkowanych wód pochodzi z ośrodków zarybieniowych w Krzelowie oraz w Słupowie, które są własnością PZW w Kielcach. Narybek węgorza europejskiego jest sprowadzany zza granicy z odłowów ponieważ nie istnieje technologia rozmnażania tego gatunku.

Okręg PZW w Kielcach zrzeszał na koniec 2022 roku 20 493 członków w 59 kołach wędkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Okręg może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w sporcie rzutowym, w którym jego zawodnicy zdobywają tytuły Mistrzów Świata, Europy i Polski.

Z kolei Okręg PZW w Tarnobrzegu działa na terenie dawnego województwa tarnobrzeskiego i w 2022 roku zrzeszał blisko 9 tysięcy wędkarzy należących do 41 kół. W samym województwie świętokrzyskim Okręg w 14 kołach zrzesza blisko połowę swoich członków.

Każde z kół ma w opiece wybrany zbiornik wodny i/lub wybrany odcinek danej rzeki, gdzie organizuje amatorskie zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży oraz mistrzowskie dla kadetów, juniorów i osób dorosłych, przeprowadza akcje sprzątania wód czy też kontrole osób wędkujących jak i samych wód pod względem czystości czy też występowania procederu kłusownictwa. Na obszarze województwa świętokrzyskiego Okręg PZW w Tarnobrzegu prowadzi gospodarkę rybacko – wędkarską na powierzchni blisko 2 tys. ha wód.

Za ochronę wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu odpowiadają etatowi strażnicy Straży Okręgowej. Ponadto w powiatach działają strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, których w 2022 roku było 148. W 2022 roku skontrolowano 3043 wędkarzy, przy współpracy z Państwową Strażą Rybacką i Policją zostało nałożonych 50 mandatów na kwotę 5 950 złotych.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie jest uprawniony do prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej jako użytkownik rybacki rzeki Wisły, Obwód Rybacki numer 5, który znajduje się na obszarze części województwa świętokrzyskiego. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie dzierżawi 10 obwodów rybackich od Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Krakowie o łącznej powierzchni 2114,8 ha, w tym jeden obwód Wisły znajdujący się w województwie świętokrzyskim o łącznej powierzchni 592 ha.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, która obradowała pod przewodnictwem Agnieszki Buras, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Według tegoż projektu osobą proponowaną do pełnienia tej funkcji jest Zofia Mogielska.

Komisja podczas posiedzenia przyjęła informację o przyznanych w 2023 roku stypendiach sportowych za szczególne osiągnięcia reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego.

Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego, uchwalane są przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. W 2023 roku należało składać wnioski stypendialne za wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzednim. Do końca marca wpłynęło 91 wniosków stypendialnych, które zostały rozpatrzone pod względem formalnym oraz merytorycznym przez zespół kwalifikujący. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 7277/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. przyznał 53 stypendia dla sportowców, którzy osiągnęli wynik kwalifikujący do otrzymania świadczenia.

Wśród stypendystów jest: 32 Mistrzów Polski, 2 uczestników Mistrzostw Europy, 1 uczestnik Mistrzostw Świata oraz 18 członków kadr narodowych. Są to przedstawiciele takich dyscyplin sportowych jak: badminton, piłka ręczna, pływanie, piłka wodna, lekka atletyka, wspinaczka sportowa, łucznictwo, zapasy, taekwondo olimpijskie, koszykówka na wózkach, akrobatyka sportowa, wspinaczka sportowa oraz tenis. Wysokość stypendium wynosi od 700 do 950 zł miesięcznie. Kwota miesięcznego świadczenia uzależniona jest od kategorii wiekowej zawodnika oraz wyniku sportowego. W 2023 roku przyznano 18 stypendiów po 700 zł (junior młodszy, junior – kadry narodowe), 32 stypendia po 850 zł (junior młodszy, junior, młodzieżowiec – MP), oraz 3 stypendia po 950 zł (junior młodszy, junior – ME i MŚ). Stypendia sportowe przyznawane są na okres 7 miesięcy (od czerwca do grudnia). Całkowita kwota stypendiów przyznanych w 2023 roku to 298 550 zł.

Członkowie Komisji również pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Komisja Samorządu Terytorialnego

Obradująca pod przewodnictwem Macieja Gawina Komisja Samorządu Terytorialnego, podobnie jak obradująca wcześniej komisja, również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru Zofii Mogielskiej na opiekuna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto radni przychylili się do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska poinformował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, że Gmina Iwaniska nie jest zainteresowana realizacją dotacji przyznaną Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 40 tysięcy złotych na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach. Rezygnacja spowodowana jest nieotrzymaniem dotacji z Komendy Głównej PSP oraz brakiem wystarczających środków finansowych w budżecie Gminy na zakup pojazdu. Również Wójt Gminy Skarżysko Kościelne pismem skierowanym do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego poinformował o rezygnacji z dotacji przyznanej Uchwałą Sejmiku w wysokości 30 tysięcy złotych na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim w związku z ustaleniem innych priorytetów na zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy.

Komisja Samorządu Terytorialnego przyjęła informację dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

Na chwilę obecną liczba Operatorów Sieci Dostępowych korzystających z Regionalnej Sieci Szerokopasmowej wynosi 71, zaś jeśli chodzi o świadczone usługi hurtowe aktywnych jest 740 umów szczegółowych na świadczenie usług dla Operatorów Sieci Dostępowych. Wykorzystywanych jest 127 ze 135 węzłów dystrybucyjnych i 8 z 8 węzłów szkieletowych do świadczenia usług dla dystrybutorów.

Przychody z tytułu świadczonych usług za okres 55 miesięcy, w którym Województwo Świętokrzyskie sprawowało zarząd przymusowy nad Siecią Szerokopasmową i zarządzało siecią we własnym imieniu, tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2023 roku wyniosły 27 648 913,76 złotych, zaś koszty z tytułu operowania Siecią Szerokopasmową w tym okresie wyniosły 23 417 652,92 złotych.

Ponadto członkowie Komisji zapoznali się i przyjęli informację dotycząca bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja obradująca pod przewodnictwem Waldemara Wrony pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

Ponadto przychyliła się do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku  z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej w dniu 26 października 2023 roku.

Zmiana wynika z faktu, iż Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. poinformowało o rezygnacji z realizacji inwestycji dotyczącej “nadbudowy, przebudowy budynku sanatorium “Oblęgorek” wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pokoje pobytowe oraz rozbudowy budynku o szyb windowy”. Wysokość dofinansowania tego zadania ze środków PFRON zgodnie z podpisaną umową wynosiła 735 460 złotych. W związku zaistniałą sytuacją pojawiły się wolne środki w wymienionej kwocie. Uwzględniając tę okoliczność proponuje się przesunięcie wolnych środków z zadania dotyczącego robót budowlanych na zadanie dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Po wprowadzeniu zmian dofinansowanie ze środków PFRON na poszczególne zadania kształtować się będzie następująco: dofinansowanie robót budowlanych – 1 229 080 złotych, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 12 994 670 złotych, wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 793 231 złotych.

Na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Komisji z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, Zarządem Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. oraz przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w spółce omówili sytuację w tym przedsiębiorstwie.