Obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Komisje Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Samorządu Terytorialnego, Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Edukacji, Kultury i Sportu zebrały się 18 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Podczas posiedzeń opiniowano projekty uchwał, którymi radni Sejmiku zajmą się podczas najbliższej sesji, 22 lipca. W pracach komisji uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski, Mariusz Gosek i Marek Jońca.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, która odbyła się pod przewodnictwem Grzegorza Banasia, pozytywnie zaopiniowała m. in. projekt uchwały zezwalający na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowic. Na gruntach tych Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach będzie realizował rozpoczęty na początku br. projekt renaturyzacji śródlądowej delty rzeki Nidy, współfinansowany z unijnego Programu LIFE. Jak podkreślił Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor ZŚiNPK, śródlądowa delta rzeki Nidy jest ewenementem przyrodniczym na skalę europejską, ale w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku niewłaściwie przeprowadzono tam prace melioracyjne. Projekt renaturyzacji ma przywrócić stan z początku lat 70-tych – dawne starorzecza, które zanikły. Na wykup gruntów, które będą zaangażowane w to przedsięwzięcie, zaplanowano kwotę 1 mln 600 tys. zł. Podczas dyskusji radni podkreślali, że sześcioletni projekt, mający na celu ponowne uruchomienie tych naturalnych procesów, jest bardzo cenna inicjatywą, która pozwoli utrzymać i przywracać piękno Ponidzia. – Mamy nadzieję, że projekt uda się zrealizować, tym bardziej, że ma on wiele aspektów, m. in. w kontekście powstającego w tym rejonie Centrum Edukacji Przyrodniczej, a także w powiązaniu z trasą kolejki wąskotorowej, która jest atrakcją turystyczną – mówił członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Radni Komisji Strategii przyjęli poza tym m. in. informację dotyczącą sytuacji w zakresie transportu publicznego w województwie świętokrzyskim, a także informację na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ostatnim sezonie. Utrzymanie to, od połowy października 2018 r. do połowy kwietnia br., kosztowało ponad 4 mln 700 tys. zł, czyli ok. 400 tys. mniej niż w sezonie poprzednim. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczane są na uzupełnianie potrzebnego sprzętu, który będzie służył w kolejnym sezonie.

Radni Komisji Samorządu Terytorialnego, której przewodniczył Waldemar Wrona, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W projekcie określono zasady tworzenia komitetów obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, które muszą składać się z co najmniej 5 osób. Wyszczególniono również wymogi formalne, jakim muszą odpowiadać składane projekty, a także zasady promocji tych projektów i zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw do Sejmiku Województwa. Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Marcin Piętak, który przedstawił radnym projekt uchwały, przypomniał, że możliwość wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych stworzyła w styczniu ubiegłego roku zmiana m. in. w ustawie z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Zgodnie z tą ustawą konieczne jest zgromadzenie minimum 1000 podpisów pod obywatelską inicjatywą, by nadać jej bieg. Ponieważ jest zainteresowanie mieszkańców wnoszeniem takich inicjatyw, zaistniała potrzeba szczegółowego uregulowania tej procedury.

Z kolei Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, obradująca również pod przewodnictwem Waldemara Wrony, wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały, dotyczącym przyjęcia do realizacji ,,Regionalnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.” Jak poinformowała Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, dokument określa kierunki strategicznych działań samorządu województwa w tym obszarze, uzupełniając i wspierając działania podejmowane przez samorządy na poziomie gminnym i powiatowym. Wskazuje także na rolę potencjału środowiska lokalnego na rzecz budowy i rozwoju zintegrowanego systemu wsparcia rodziny, zwłaszcza rodziny w potrzebie, zagrożonej kryzysem. Założenia programu zostały oparte na opracowanej diagnozie kondycji świętokrzyskich rodzin oraz stanu pieczy zastępczej i adopcji.

Kolejny projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia dotyczy ustanowienia nagrody ,,Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz zaktualizowania regulaminu tegorocznej edycji, co ma na celu podniesienie rangi wyróżnienia. Nagroda przyczynia się do aktywizacji i integracji środowisk, instytucji i osób szczególnie zaangażowanych w działalność pomocową.

Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała ponadto projekty uchwał m. in. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska kierowników: Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, której obrady prowadziła Agnieszka Buras, pozytywnie odnieśli się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przez Województwo Świętokrzyskie jako wspólnej instytucji kultury – razem z Miastem Sandomierz, Powiatem Sandomierskim i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Kultury zwrócił się do samorządu województwa oraz pozostałych współprowadzących z propozycją prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, deklarując wsparcie instytucji kwotą 600 tys. zł rocznie. Jak podkreśliła Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, prowadzenie instytucji wspólnie z Ministrem Kultury i dofinansowanie działalności placówki z budżetu państwa przyczyni się do podniesienia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału tej instytucji.

Dwa projekty uchwał dotyczyły przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020. Stypendia są przyznawane przez samorząd województwa w ramach projektów pozakonkursowych – świętokrzyskich programów stypendialnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jest to już IV edycja programów stypendialnych, których celem jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Projekty zakładają przyznanie 210 stypendiów uczniom liceów ogólnokształcących i 290 stypendiów uczniom szkół zawodowych – poinformował Leszek Wnętrzak, p.o. dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki. Każdy ze stypendystów będzie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wysokości 380 zł miesięcznie. Wartość projektu stypendialnego dla uczniów liceów wynosi 1 083 600 zł, natomiast wartość projektu skierowanego do uczniów szkół zawodowych to 1 496 400 złotych, przy czym 85% tych kwot stanowią środki unijne.