Przewodniczący Artur Konarski I Andrzej Pruś Prowadzą Obrady Na Siedząco

Obradowały Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni zaopiniowali pozytywnie m.in. projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 oraz  w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. Największe wydatki budżetowe zaplanowano w dziale Transport i łączność, bo aż 551 mln 490 tys. zł. W obradach udział wzięli: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i Marek Jońca, członek Zarządu.

Z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego

Radni pod przewodnictwem Macieja Gawina zaopiniowali:

 •  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.

Największe wydatki budżetowe zaplanowano w dziale Transport i łączność, bo aż 551 mln 490 tys. zł. Z czego 62 mln 260 tys. zł planuje się wydać na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, 409 mln 650 tys. zł na zadania wieloletnie i roczne na drogach wojewódzkich w 2023 roku. Wśród najpoważniejszych inwestycji na przyszły rok znalazły się: rozbudowa DW nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost ( 57,44 mln. zł), rozbudowa DW 754 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej ( 69,60 mln zł) oraz budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu DW nr 786 wraz z połączeniem z DW nr 742 i nr 785 – etap II – obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742 z łączną kwotą 86,30 mln zł.

 •  projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/597/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, przedstawiony przez Grzegorza Niechciała, kierownika Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Ponadto radni przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2023 r. i podjęli uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego.
  W obradach komisji udział wzięli: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Anna Grzela, dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Radni pod przewodnictwem Waldemara Wrony zaopiniowali:

 • projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.
  Na Ochronę Zdrowia zaplanowano w 2023 roku – 119,63 mln zł, w tym 67,47 mln zł to dotacje dla wojewódzkich spółek ZOZ, z czego 60,40 mln zł na inwestycje. Na utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (etap I) 37,37 mln zł.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. W jej skład weszli radni: Tadeusz Kowalczyk, Paweł Krakowiak i Piotr Żołądek.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W jej skład weszli radni: Agnieszka Buras, Magdalena Zieleń, Leszek Wawrzyła.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. W jej skład weszli: Agata Binkowska, Mieczysław Gębski i Artur Konarski.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W jej skład weszli radni: Mieczysław Gębski, Grzegorz Banaś i Agata Binkowska.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. W jej skład weszli radni: Grzegorz Gałuszka, Artur Konarski oraz Andrzej Swajda.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. W jej skład weszli radni: Henryk Milcarz, Agnieszka Buras oraz Jolanta Tyjas.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. W jej skład weszli: Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada oraz Marek Strzała.
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dot. specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach ,,Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 wraz z przyjętymi poprawkami. Poprawki zgłosił w imieniu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jego przewodniczący Oskar Frydrych.

Ponadto radni zdecydowali, że ze Strategią Rozwoju Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz z Informacją o sytuacji w spółce zapoznają się podczas styczniowej komisji stacjonarnej w Busku-Zdroju. Przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2023 r. oraz podjęli uchwałę w sprawie stacjonarnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. W obradach udział wzięły: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia oraz Beata Studniarek, dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Radni pod przewodnictwem przewodniczącego Artura Konarskiego zaopiniowali:

 • projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.

Zapoznali się z raportem z realizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”, przedstawionym przez Annę Pichetę-Oleś, dyrektor Departamentu Klimatu i Przyrody. Przyjęli plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na I półrocze 2023 r. i podjęli uchwałę Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
W obradach komisji udział wzięli również: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Krystyna Wójcik-Daniluk, z-ca Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku, Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.