Obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r.
  3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021r.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 roku.
  6. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt telefoniczny z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, telefon 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.