Urząd Marszałkowski Budynek

Będą obradować Komisje Sejmiku

W dniach 20, 21 i 24 lutego odbędą się posiedzenia Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Edukacji, Kultury i Sportu; Budżetu i Finansów; Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą; Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

20 lutego

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (godz. 9:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Morawicy.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Skarżysku – Kamiennej.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019.
 6. Festiwal harcerski i działania ZHP w obszarze kultury – ich znaczenie dla dzieci i młodzieży oraz promocji województwa.
 7. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności ROT-u oraz dalsze plany do realizacji ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji regionu.
 8. Sprawy różne.

Komisja Budżetu i Finansów (godz. 12:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok.
 4. Sprawy różne.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą (godz. 13:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVIII/408/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
 4. Sprawy różne.

21 lutego

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (godz. 10:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku w województwie świętokrzyskim.
 2. Sprawy różne.

Komisja Samorządu Terytorialnego (godz. 10:30, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 r.
 2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 r.
 3. Sprawy różne.

24 lutego

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny (godz. 10:50, sala VIP w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga)

Porządek obrad:

 1. Wybór przedstawiciela Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny do uczestnictwa w pracach Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030.
 2. Sprawy różne.