Laptop Stojący Na Stole

Obrady Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 19 sierpnia 2022 r. godz. 14:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym (hybrydowo) – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Wiślica, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą  Wiślica.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Sandomierz prawa własności nieruchomości położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów
    i budynków, w obrębie Sandomierz Mokoszyn, jako działka nr 155/58 o pow. 0,0024 ha.
  4. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2018-2021 oraz Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
  5. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 r.
  6. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

 Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.