Kamienna tablica stojąca przed wejściem do budynku Urzędu Marszałkowskiego z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów

W dniu 19 sierpnia 2022 r. odbędzie się posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów (o godzinie 8.30) oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o godzinie 11.00 ). Posiedzenia będą przeprowadzone w trybie hybrydowym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja.

 

Komisja Budżetu i Finansów, godz. 8.30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Wiślica, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Wiślica.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Sandomierz prawa własności nieruchomości położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów
  i budynków, w obrębie Sandomierz Mokoszyn, jako działka nr 155/58 o pow. 0,0024 ha.
 6. Sprawy różne.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, godz. 11.00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich
  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.
 3. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.