Przemawia Renata Janik

Ocean możliwości: projekty społeczne w programie „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

160 mln euro na kompleksowy rozwój usług społecznych oraz poprawę kondycji zdrowotnej świętokrzyskich pracowników – to oferta nowego programu regionalnego na lata 2021-2027, z którą zapoznało się ponad 120 autorów projektów, reprezentujących instytucje, organizacje pozarządowe i firmy z Kielc oraz powiatu kieleckiego. Spotkanie, zorganizowane w Filharmonii Świętokrzyskiej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, było wstępem do planowanych na I kwartał przyszłego roku naborów projektów.

– Dziękuję Państwu za obecność i chęć zaangażowania się w realizację nowego programu regionalnego, cieszę się, że wszyscy dostrzegamy jego ogromny potencjał w sferze spraw społecznych – zwróciła się do obecnych na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. – Program „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” w sferze usług społecznych to: wsparcie dla seniorów, dla osób którym trudno samodzielnie poradzić sobie z codziennymi sprawami, w tym dla osób bezdomnych lub borykających się z uzależnieniami. To również opieka nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie z tych rodzin, które przeżywają różnego trudności wychowawcze. W sferze opieki zdrowotnej w nadchodzących latach będzie można sięgnąć po ponad 30 mln euro na projekty poprawiające zdrowie osób pracujących oraz na profilaktykę chorób zawodowych. Na dzisiejszym spotkaniu rozmawiamy o sprawach społecznych i zdrowiu pracowników, ale w nowym programie są też przecież fundusze na edukację i rynek pracy – łącznie to 1 mld 800 mln zł na projekty dla mieszkańców naszego regionu, które to Państwo możecie przygotować i zrealizować. Korzystajcie z tych możliwości.

Do największych problemów, na jakie odpowiada „miękka” część programu FEŚ 2021-2027, należą starzenie się społeczeństwa i jednoczesna depopulacja regionu. W nadchodzących latach rosnącym wyzwaniem będzie zapewnienie świętokrzyskim seniorom dostępu do odpowiedniej opieki oraz profilaktyki, pozwalającej im na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej.

– Jednym z rozwiązań jest lepsza koordynacja usług społecznych, opiekuńczych oraz opieki medycznej na poziomie poszczególnych gmin, tak aby w jednym miejscu seniorzy uzyskiwali kompleksowo dokładnie takie wsparcie, jakie jest im potrzebne – mówiła podczas spotkania Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus.

Nowe fundusze na lata 2021-2027 to również nowe zasady rozliczania i realizacji projektów. – Nie zmieniają się główne założenia wdrażania projektów, dotyczące np. zasady zachowania jak najlepszej relacji kosztów do rezultatów,  jednak modyfikujemy podejście do pewnych kwestii szczegółowych, ale istotnych na etapie rozliczania projektów – podkreślała Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Rezygnujemy na przykład z limitów dotyczących zakupów środków trwałych, ale jednocześnie nowe wytyczne narzucają obowiązek bardzo starannego uzasadnienia konieczności takich zakupów. Inną, ważną z punktu widzenia autorów projektów zmianą jest podniesienie progu wartości projektów rozliczanych ryczałtowo, ze 100 do 200 tys. euro.

Szczegółowo o możliwościach tworzenia projektów społecznych w programie FEŚ 2021-2027 mówili Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Artur Potaczała oraz Kierownik Oddziału Informacji i Programowania DW EFS Anna Banasik. W nowym programie przewidziano ponad 132 mln EUR na dofinansowanie usług społecznych, to m. in. rozwijanie opieki nad seniorami i osobami niesamodzielnymi, szczególnie w formach środowiskowych (w miejscu zamieszkania lub w bliskim otoczeniu), ponadto wspieranie dzieci i rodzin przeżywających problemy i trudności wychowawcze, w tym tworzenie świetlic środowiskowych, a także integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, z niewielkimi kwalifikacjami lub niską motywacją do podjęcia pracy i aktywności społecznej.