Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

Odbędą się posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni zaopiniują m.in. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Posiedzenia komisji przeprowadzone będą w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędą się 24 stycznia o godz. 8

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego.
 3. Sytuacja na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim oraz powołanie funduszu gwarancyjnego chroniącego rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – inicjatywa uchwałodawcza Komisji.
 4. Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 5. Sprawy różne.

Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego odbędą się 24 stycznia  o  godz. 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Kaliska na odcinku od Łodzi Kaliskiej do granicy województwa łódzkiego, w  rozkładach jazdy pociągów 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/ 2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego.

Obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędą się  24 stycznia o godz. 12

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia
 2. Zapoznanie się z korespondencją Marii Lachtary i działaniami Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 758
 3. Wniosek do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Uchwały Antysmogowej
 4. Wyrażenie opinii w sprawie zdalnego trybu następnego posiedzenia
 5. Sprawy różne

Obrady Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędą się 25 stycznia o godz. 13

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Kaliska na odcinku od Łodzi Kaliskiej do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/ 2028.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działki nr 931/10 o pow. 1,7871 ha i nr 931/14 o pow. 10,1587 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/20 o pow. 1,1718 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/16 o pow. 0,3763 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 390/13 o pow. 5,6559 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 1. Sprawy różne.

Obrady Komisji Budżetu i Finansów odbędą się 26 stycznia  o godz. 08.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Kaliska na odcinku od Łodzi Kaliskiej do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/ 2028.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działki nr 931/10 o pow. 1,7871 ha i nr 931/14 o pow. 10,1587 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/20 o pow. 1,1718 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/16 o pow. 0,3763 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 390/13 o pow. 5,6559 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
 11. Podjęcie uchwały Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 12. Sprawy różne.

Obrady Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędą się 27 stycznia o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjnego „Marconi” w Busku-Zdroju, przy ul. 1 Maja 10

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego.
 3. Zapoznanie się ze Strategią Rozwoju Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz z Informacją o sytuacji w spółce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.