Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

Będą obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni  będą pracować między innymi nad: projektem uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok, projektami uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  powiatom skarżyskiemu i buskiemu. Przyjmą również Informację o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.  Posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.)

 Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego odbędzie się 16 grudnia o godz. 8.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/597/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego.
 6. Sprawy różne.

 

  Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 16 grudnia o godz. 9.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dot. specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach ,,Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.
 12. Zapoznanie się ze Strategią Rozwoju Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz
  z Informacją o sytuacji w spółce.
 13. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.
 15. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 16 grudnia o godz. 11.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.
 4. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na I półrocze 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 7. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie się 19 grudnia o godz. 13

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2040.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2023.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok ze zgłoszonymi poprawkami.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „Requiem” Giuseppe Verdiego w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację wydarzenia pn. „55 Dymarki w Nowej Słupi”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi Buskiemu pomocy finansowej.
 9. Informacja z realizacji otwartych konkursów ofert oraz wsparcia udzielonego w ramach trybów pozakonkursowych z zakresu kultury fizycznej w roku 2021.
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 12. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.