Prezydium Sejmiku

Odbyła się LXXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w poniedziałek 26 lutego br. odbyła się LXXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni Sejmiku przegłosowali uchwały m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2021-2022 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok. W obszarze dyskusji znalazła się również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej. Poniedziałkowe posiedzenie radni wojewódzcy poprzedzili minutą ciszy, pragnąc uczcić pamięć zmarłej 17 lutego br. byłej radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Eweliny Bień.

Ewelina Bień była radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014–2018, kandydowała z okręgu nr 1. W piątek, 16 lutego w nocy trafiła do szpitala, zmarła w sobotę nad ranem. Ewelina Bień osierociła małego synka Jasia.

Radni Sejmiku podczas poniedziałkowej sesji przyjęli sprawozdanie z realizacji w latach 2021-2022 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego.

Realizacja Programu ma się przyczynić m.in. do poprawy stanu zachowania zabytków, wzmacniania tożsamości lokalnej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Nadrzędnym celem Programu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami jest ochrona oraz efektywne zarządzanie materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, w tym dążenie do poprawy stanu zabytków, ich konserwacji, rekonstrukcji, adaptacji i rewitalizacji dla wykorzystania potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym.

Od roku 2009, po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały określającej zasady przyznawania dotacji na prace w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, dotacje przyznawane są w trybie konkursowym na podstawie uchwały Sejmiku. W 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego udzielono w dwóch naborach. Dotacji udzielono 18 podmiotom na łączną sumę 320 tys. złotych. Ponadto na mocy uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 30 sierpnia 2021 r. udzielono dotacji na kolejne 6 wniosków. Łącznie w 2021 r. w dwóch naborach udzielono 24 dotacje na sumę 420 000 zł.

W 2022 r. dotacje udzielone zostały na podstawie Uchwały nr XLVI/577/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. W otwartym konkursie ofert dofinansowanie przyznano 26 podmiotom. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 420 000 zł.

Radni Sejmiku przyjęli ponadto uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów ogółem zwiększa się w budżecie o kwotę 6.950.837 zł, zaś plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 49.836.441 zł. W związku z tym deficyt budżetu w 2024 roku zwiększa się o kwotę 42.885.604 zł.

Podczas LXXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego rozpatrzony został także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Masłów, w obrębie Masłów Pierwszy.

Województwo Świętokrzyskie jest właścicielem nieruchomości położonej w gminie Masłów o powierzchni 69,1607 ha, zagospodarowanej pod infrastrukturę lotniczą. Wójt Gminy Masłów wystąpił o wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na tej nieruchomości, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej (władnącej).

Sejmik jednogłośnie przychylił się również do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury.

Muzeum Narodowe w Kielcach wystąpiło do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o podjęcie działań zmierzających do przejęcia od Gminy Kielce części nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 549/4 o powierzchni 0,7290 ha, na której znajduje się fragment muru stanowiącego ogrodzenie działki nr 572 o powierzchni 2,1413 ha. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w związku z określeniem historycznego przebiegu muru i jego odtworzeniem w jednej linii z częścią zachodnią i wschodnią, odtworzona część znalazła się na działce nr 549/4. Pozostała część muru zlokalizowana jest na działce nr 572, zabudowanej Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, która stanowi własność Województwa Świętokrzyskiego i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Narodowego w Kielcach.

Po geodezyjnym wydzieleniu nieruchomości zajętej pod historyczny fragment muru Rada Miasta Kielce uchwałą z 9 listopada 2023 roku wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w formie darowizny, nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 549/7 o powierzchni 0,0251 ha z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury.

Ostatnim punktem poniedziałkowych obrad było sprawozdanie dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Ze sprawozdania przygotowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki wynika, że wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego osiągnęli poziom średniego wynagrodzenia określonego w karcie nauczyciela.