Wiceprzewodniczący Arkadiusz Bąk I Przewodnicząca Magda Zieleń Prowadzą Obrady Komisji

Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. Pozytywnie odnieśli się również do projektu uchwały o udzieleniu powiatowi buskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Busku- Zdroju. W obradach udział wzięła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Obrady Komisji Budżetu i Finansów prowadzili: przewodnicząca Magdalena Zieleń oraz jej zastępca Arkadiusz Bąk.

Radni zaopiniowali:

  • projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
  • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.
  • projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/631/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2023-2024.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „55 Dymarki w Nowej Słupi” w kwocie 40 tys. zł, referowany przez Małgorzatę Rudnicką, dyrektor Departamentu Kultury I Dziedzictwa Narodowego.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu “Requiem” Giuseppe Verdiego w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju w kwocie 40 tys. zł, referowany przez Małgorzatę Rudnicką, dyrektor Departamentu Kultury I Dziedzictwa Narodowego.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.
  • projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/597/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi skarżyskiemu pomocy finansowej w kwocie 60 tys. zł dla Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi buskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Busku- Zdroju, referowany przez Tomasza Fitasa, z-cę Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki I Spraw Zagranicznych.
  • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przedstawiony przez Rafała Kosińskiego, dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Komisja przyjęła ponadto plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2023 r. i podjęła uchwałę w sprawie stacjonarnego trybu obradowania następnego posiedzenia komisji.
Ponadto w obradach udział wzięli: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Anna Grzela, dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Anna Picheta – Oleś, dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu, Krystyna Wójcik-Daniluk, z-ca Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Artur Potaczała, z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Grzegorz Niechciał, kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych oraz Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Galeria zdjęć