Dyrektorzy Renata Bilska, Paweł Walesic I Maria Fidzińska Siedza Przy Stole Obrad

Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Pod przewodnictwem radnej Agnieszki Buras w trybie hybrydowym obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. W posiedzeniu wzięli udział: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Renata Bilska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Paweł Walesic, kierownik oddziału Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „Wielka msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku- Zdroju oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57. Festiwal Europeada na Litwie. Przyjęli również plan pracy komisji na II półrocze 2022 r.

Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku – Informację ogólną związaną z sytuacją społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego oraz Informację na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2021, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok- ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z tematyką komisji – zreferował  Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Z raportu wynika m.in., że przeciętne wynagrodzenie brutto w woj. świętokrzyskim w 2020 roku wynosiło 4.800,21 zł i było o 309,80 zł wyższe niż przed rokiem. Wynagrodzenie w województwie stanowiło 86,9% średniego wynagrodzenia w Polsce ( przed rokiem 86,7% ), co pozwoliło na zajęcie 14.miejsca wśród województw. Średnia krajowa pensja brutto wzrosła o 6,59%, natomiast pensja wypłacana w świętokrzyskim o 6,90%.

Rok 2021 przyniósł w województwie rekordowy spadek bezrobocia, a liczba bezrobotnych po raz pierwszy w historii regionu spadła poniżej 40 tys. osób, osiągając w końcu grudnia 38 035 osób – o 6846 mniej niż w roku 2020.

 • Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do 2020 roku wystąpił we wszystkich województwach, a średnio w kraju liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 14,45%. Świętokrzyskie pod względem spadku bezrobotnych zajęło 8.miejsce wśród województw (spadek o 15,25%).
 • Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym w województwie świętokrzyskim w 2020 roku wynosił 1726,92 zł i był większy od tego z 2019 roku o 100,46 zł, a wartość wskaźnika pozwoliła na zajęcie 13.miejsca w rankingu województw.
 • W 2020 roku odnotowano w regionie największy wśród województw wzrost udziału gospodarstw domowych posiadających samochód osobowy w ogóle gospodarstw domowych (o 9,4 p.p.).
 • Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ( zasiłki rodzinne na dzieci ) w województwie zmalała w 2020 roku o 7153.

W ramach programów stypendialnych stypendium otrzymało 450 uczniów na łączną kwotę 2.322.000 zł.

 • W ramach nagrody „Talenty Świętokrzyskie” przyznano 14 nagród na kwotę 44 100 zł oraz 3 stypendia na kwotę 11 400 zł. Łącznie na ten cel w 2021 roku przeznaczono środki w wysokości 55 500 zł.
 • Przyznano 40 stypendiów dla studentów z Ukrainy, Mołdawii oraz Białorusi. Kwota przeznaczona na ten cel to 86 500 zł.
 • W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz konkursu „Świętokrzyskie dla Młodych” podpisano 28 umów z podmiotami spoza sektora finansów publicznych. Wykorzystana kwota ( wraz z dwiema dotacjami przyznanymi w trybie pozakonkursowym) to 93745,64 zł, natomiast w drugim konkursie–12 umów z wykorzystaną kwotą 59 640 zł.
 • Do końca 2021 r. Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego obradował na 5 sesjach, podejmując 23 uchwały. Młodzieżowi radni opiniowali projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące młodzieży, m.in. programy stypendialne, stypendia sportowe, czy
  też program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zaangażowali się również w prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
 • Młodzieżowi radni przyjęli uchwałę w sprawie Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych, która zainicjowała prace nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży “Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”.
 • Młodzieżowy Sejmik przeprowadził Konkurs na logo MSWŚ oraz zorganizował wspólnie z Kancelarią Sejmiku i Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki-Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej.

Przekazano stypendia sportowe 59 zawodniczkom i zawodnikom z województwa startującym w dyscyplinach olimpijskich, na łączną kwotę 199.570 zł.

 • W ramach otwartych konkursów ofert będących odpowiedzią na sugestie środowiska sportowego podpisano 256 umów ze 146 podmiotami. Kwota dotacji wyniosła 2.167.000 zł.
 • W 2021r. 85 organizacji pozarządowych złożyło 113 ofert współpracy w ramach trybu pozakonkursowego. Wszystkie oferty zostały poddane konsultacjom społecznym. Efektem było zawarcie 88 umów na łączną kwotę 295.830.
 • Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego 27 podmiotów otrzymało dotacje w wysokości 240.100 zł.
 • Zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji ok. 1400 km pieszych szlaków turystycznych w regionie świętokrzyskim.
 • Opracowano platformę www.swietokrzyskie.szlaki.pttk.pl, na której umieszczone zostały wszystkie turystyczne szlaki piesze wraz z opisem tras, pozyskane w ramach inwentaryzacji terenowej w latach 2020-2021.

W dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Podpisano aneks do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia Muzeum Zamkowego w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury. W celu zapewnienia stabilnego rozwoju i wzbogacenia oferty kulturalnej, na podstawie wyżej wymienionej umowy, począwszy od 2022 roku muzeum będzie otrzymywało corocznie 1 5 mln zł na działalność kulturalną z budżetu województwa świętokrzyskiego oraz 1 5 mln zł z budżetu państwa.
 • Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 roku, nawiązując współpracę z 67 podmiotami oraz udzielając dotacji na ogólną sumę przekraczającą 448 683 93 zł.
 • Przeprowadzono konkurs o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, w wyniku którego udzielono 23 dotacje na łączną kwotę 400 000 00 zł

Galeria zdjęć