Rzut Ogólny Na Człnoików Komisji Zdrowia

Odbyły się posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni Komisji Zdrowia zaopiniowali pozytywnie 2 uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej pogorzelcom z terenów gmin: Baćkowice i Samborzec. Z kolei Komisja Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekty uchwał w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach  Sandomierz – Rzeszów/Stalowa Wola oraz Kraków – Sędziszów. W obradach wzięli udział: wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Radni Komisji Samorządu Terytorialnego pod przewodnictwem Macieja Gawina zaopiniowali pozytywnie:

 •  projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r. W tym celu zostanie przekazane Województwu Podkarpackiemu ponad 83 tys. zł.
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/2023.
 • projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego III kadencji – Bartłomieja Słonia wybranego z okręgu III obejmującego powiaty: kielecki i miasto Kielce.
 • projekt uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym. W naborze uzupełniającym wybiera się z listy rezerwowej Olehsandra Horyslavetsa z okręgu III obejmującego powiaty: kielecki i miasto Kielce.

Radni przyjęli informację dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, z której wynika m.in., że aktywnych jest 69 umów ramowych z Operatorami Sieci Dostępowych. W ramach „Eliminacji «białych plam»” zawarto 4 umowy, na podstawie których Operatorzy Sieci Dostępowych rozszerzyli swoją działalność na obszary miejscowości Cisów, Konradów i Smerdyna. Przychody z tytułu świadczonych usług za okres 44 miesięcy, w którym Województwo Świętokrzyskie sprawowało zarząd przymusowy nas Siecią Szerokopasmową i zarządzało siecią we własnym imieniu wyniosły: 21 175 988 zł.
Koszty z tytułu operowania Siecią Szerokopasmową w tym samym okresie wyniosły: 16 088 009 zł.
Z informacji dotyczącej bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, którą przedstawił Sławomir Leśniewski, zastępca dyrektora Departamentu IT, wynika, że obejmowały one m.in.: bieżącą eksploatację zasobów i funkcjonalności SIPWŚ, wsparcie merytoryczne i techniczne departamentów UMWŚ i Partnerów SIPWŚ oraz bieżące utrzymanie modułu SDI 2020 udostępnionego przez GUGiK w ramach porozumienia z Głównym Geodetą Kraju. Podjęto również działania mające na celu wsparcie gmin województwa świętokrzyskiego w zakresie dostosowania istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa. Realizacja zadania nastąpi poprzez udostępnienie gminom platformy informatycznej do publikacji ww. dokumentów planistycznych. Określony został zakres wsparcia, zasady współpracy oraz opłaty za korzystanie z zasobów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do realizacji wspólnego przedsięwzięcia zgłosiło się 46 gmin z obszaru województwa świętokrzyskiego. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy tego zadania.

Komisja podjęła również uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia. W obradach komisji udział wzięli: Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku, Anna Grzela, dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Radni pod przewodnictwem Waldemara Wrony zaopiniowali:

 •  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa rolnego, położonego w miejscowości Jachimowice w gminie Samborzec, poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023. Projekt ten został poddany konsultacjom oraz konsultacjom społecznym. Organizacje zostaną zaproszone do współpracy przy m.in.: definiowaniu problemów społecznych i podnoszeniu aktywności społecznej.
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr XLVI/581/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i uchwałą Nr L/607/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
 • projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach.
 • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu.

Komisja podjęła również uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia. W obradach komisji udział wzięli: Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Ślipikowski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Krzysztof Ołownia, p.o. dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu oraz dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Galeria zdjęć