Odnawialne źródła energii w gminie Kazimierza Wielka

Odnawialne źródła energii w gminie Kazimierza Wielka

Wolnymi miejscami dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie ,Odnawialne źródła energii w gminie Kazimierza Wielka” dysponuje Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Do końca marca br., Wydział Infrastruktury i Inwestycji przyjmuje od mieszkańców deklaracje na zainstalowanie kolektorów słonecznych służących do uzyskania ciepłej wody użytkowej podgrzewanej energią słoneczną. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Deklarując udział w projekcie należy wybrać jeden z trzech typów instalacji, najbardziej odpowiadający potrzebom jej przyszłego użytkownika:
1. Instalacja 2 kolektorów płaskich z zasobnikiem 2501 wody,
2. Instalacja 3 kolektorów płaskich z zasobnikiem 3001 wody,
3. Instalacja 4 kolektorów płaskich z zasobnikiem 5001 wody,
Osoby biorące udział w projekcie mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 60 % wartości netto instalacji.

Warto zainstalować kolektory słoneczne, m..in. ze względu na ciągły wzrost kosztów wytwarzania energii cieplnej, który spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen paliw, wynikającym z coraz trudniejszej dostępności surowców do ich produkcji jak również kosztów ochrony środowiska.

Kolektory słoneczne przydają się wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na wodę jest duże np. w domach jednorodzinnych. Charakteryzują się wysoką sprawnością przetwarzania promieniowania słonecznego w energię cieplną.
Na liście korzyści wynikających z montażu kolektorów są:
1. Realne oszczędności. Instalacja może zaspokoić średnio 70% zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej. To oznacza mniejsze zużycie paliwa lub energii. Latem, w najcieplejszych miesiącach w roku, w wielu przypadkach zapotrzebowanie na ciepłą wodę może zostać pokryte nawet w 100%!
2. Niezależność od jednego źródła ciepła. Energia cieplna jest darmowa i odnawialna. Montując kolektory słoneczne, nie jesteśmy więc skazani na korzystanie z tradycyjnych, bardziej kosztownych źródeł energii takich jak prąd, gaz czy węgiel.
3. Znikome koszty obsługi. Wydatek związany z zakupem i montażem kolektorów słonecznych jest ponoszony jednorazowo. Późniejsze koszty eksploatacji kolektorów słonecznych są znikome, ponieważ nie jesteśmy zależni od dostawców prądu lub gazu.
4. Ekologiczne rozwiązanie. Korzystamy z energii słonecznej, nie wykorzystując bardzo cennych, wyczerpywalnych zasobów ziemi. Kolektory nie powodują też żadnych skutków ubocznych takich jak hałas, spaliny, nie są również szkodliwe dla zwierząt. Nie zanieczyszczają atmosfery, przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów jak dwutlenek węgla, azot i siarka.
5. Podniesienie wartości budynku. Dom, w którym zamontowane są kolektory słoneczne, staje się też nieruchomością bardziej atrakcyjną dla inwestorów. Właściciel, który zamontuje system solarny z większą żywotnością, może więc liczyć na wyższą cenę sprzedaży swojego budynku.
6. Brak konieczności zmian w projekcie architektonicznym. Duży wybór paneli oraz łatwy montaż wyklucza lub ogranicza zmiany w architekturze domu. Nie wymaga także ingerencji w otoczenie np. odwiertów, przekopywania terenu itp. Panele można zainstalować na dachu od strony południowej, na gruncie lub ścianie.
7. Brak formalności administracyjno-prawnych oraz pozwoleń. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego potwierdził, że montaż kolektorów słonecznych na obiekcie budowlanym nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Warunkiem jest tylko to, że zainstalowane urządzenie nie przekroczy 3 metrów wysokości. Pozwolenie jest konieczne jedynie w przypadku, gdy dochodzi do ingerencji w obiekt.

Dla wielu osób rozważających zainstalowanie w swoim domu solarów największy problem stanowić może wysoki koszt zakupu i montażu paneli solarnych. Nie powinno to być powodem do zmartwień, ponieważ projekt realizowany przez Gminę Kazimierza Wielka uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w wysokości 60 96 kosztów kwalifikowalnych poniesionych na ten cel. Za koszt kwalifikowalny uznaje się wartość netto instalacji.

Po otrzymaniu dopłaty koszt zainstalowania kolektora słonecznego zwraca się już po kilku latach i pozwala na dalsze, niemal darmowe podgrzewanie wody.
Warunkiem uczestnictwa mieszkańca w projekcie jest:
– Lokalizacja budynku na terenie gminy Kazimierza Wielka,
– Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
– Złożenie przez mieszkańca prawidłowo wypełnionej deklaracji przystąpienia do projektu,
– Podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu,
– Dokonanie przez właściciela budynku wpłaty wkładu własnego na rachunek bankowy wskazany przez Gminę, po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania oraz rozpoczęciu prac montażowych.

W sprawie szczegółów należy kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej: Wydział infrastruktury i Inwestycji pok. 205 lub dzwoniąc pod numer tel. 41 352 19 37 wew. 135.

Lokalizacja