Maciej Lis, czarno-biała fotografia.

Odszedł Maciej Lis

19 lutego zmarł w wieku 85 lat Maciej Lis – sybirak, przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych, współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach. Był także założycielem i wieloletnim przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Świętokrzyskim, a następnie Marszałku Województwa Świętokrzyskiego.

Maciej Lis był współorganizatorem wielu działań zmierzających do zachowania pamięci o zesłańcach na Sybir. Od wielu lat był współorganizatorem i prowadzącym uroczystości z okazji kolejnych rocznic I, II i III wywózki na Sybir, wybuchu wojny i jej zakończenia. W 1995 r. był współorganizatorem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest reprezentantem wszystkich organizacji kombatanckich z terenu województwa świętokrzyskiego. Trzykrotnie był jej przewodniczącym. Od 2009 r. do 2017 r. pełnił ponownie funkcję przewodniczącego. W 2017 r. był inicjatorem powołania Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, którego został przewodniczącym. Jego podstawowym dążeniem w tej działalności była integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych. Był także współtwórcą „Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom”.

Oprócz wielkiej pasji do działalności na rzecz kombatantów, szczególne miejsce w życiu Macieja Lisa zajmowała ochrona środowiska i przyrody. Od 1975 r. do 1999 r. był związany zawodowo z instytucjami szczebla wojewódzkiego zajmującymi się ochroną środowiska – pełniąc funkcje od inspektora do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Był organizatorem i kierował z wielkimi zaangażowaniem Zespołem Terenowym Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, która została w 1991 r. zastąpiona instytucją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którą kierował do chwili przejścia na emeryturę.

Był członkiem Ligi Ochrony Przyrody. Uwieńczeniem jego działalności w LOP było pełnienie w latach 2001 do 2006 funkcji prezesa Zarządu Okręgowego LOP w Kielcach, a od 2003 do 2006 roku Sekretarza Zarządu Głównego LOP w Warszawie. Przyczynił się do powiększenia obszarów podlegających szczególnej ochronie prawnej i wzrostu ilości obiektów chronionych.

W latach 2002-2010 był w składzie Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Przez wiele lat był członkiem Regionalnej Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko.

Był wielkim pasjonatem turystyki kwalifikowanej. Do PTTK wstąpił w 1957 roku. Tę pasję połączył z pracą zawodową w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Zarządzie Okręgu Kielce. W polu jego zainteresowań było dziedzictwo kulturowe. W 1967 r. był współorganizatorem Dymarek Świętokrzyskich i współtworzył zasady organizacji imprezy, uczestniczył także bezpośrednio w organizacji Dymarek w latach 1967 – 1984. W 1969 r. był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego, które służyło poznaniu dziejów polskiej myśli technicznej oraz propagowaniu dorobku starożytnego i staropolskiego przemysłu wśród szerokich kręgów społeczeństwa.

W latach 1971-1975 w Towarzystwie Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego pełnił funkcje kierownika Zespołu Budowlano – Konserwatorskiego i zastępcy dyrektora Biura Towarzystwa.

Maciej Lis był związany z licznymi organizacjami pozarządowymi, miał bardzo dużą wiedzę o pracy i działalności tych organizacji. Był członkiem Konwentu Kieleckich Organizacji Pozarządowych.

Był autorem wspomnień z okresu pobytu na Syberii pt. „Dziecko szczęścia”, a także redaktorem wspomnień swojego ojca pt. „Przez cztery wojny”.

Był uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego oraz licznymi odznaczeniami kombatanckimi i społecznymi.

Maciej Lis, jako kielczanin, sybirak i człowiek wielu pasji zyskał sobie wielkie uznanie i szacunek środowisk inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych oraz ludzi, którzy działają na rzecz ochrony przyrody, środowiska, dziedzictwa kulturowego i turystyki w Kielcach, regionie i kraju.

Trudne, pełne cierpień, niebezpieczeństw, ale również odpowiedzialności dzieciństwo Macieja Lisa dało początek uczciwego i pracowitego życia, którego wystarczyłoby na obdzielenie wielu życiorysów. Maciej Lis był człowiekiem, który przez całe swoje życie pełnił służbę Polsce i czynił to do ostatniego dnia.