Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego

Do 30 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustanowionej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego nadawana jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego. Wyróżnienie to zostanie przyznane już po raz trzeci.

 
Odznaka przyznawana jest w szczególności za zasługi w dziedzinie:
– rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego,
– nauki i oświaty, kultury i sztuki związanych z Województwem Świętokrzyskim,
– badań naukowych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
– rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
– popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji Odznaki, która może wystąpić o  uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego.
Wnioski o nadanie odznaki należy składać do 30 kwietnia 2016 r. w Kancelarii Ogólnej, pok. 217, II piętro, bud. C2, Urząd Marszałkowski, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres:
Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków
Kielc 3, 25-516 Kielce.
Na kopercie powinien znaleźć się dopisek: Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego. Konieczne jest również dostarczenie wniosku w wersji elektronicznej na adres: annsto@sejmik.kielce.pl (w terminie jw.).
Uchwała Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia, wraz ze wzorami odpowiednich dokumentów, dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: http://bip.sejmik.kielce.pl/, w menu przedmiotowym w kategorii ODZNAKA HONOROWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, w zakładce pod nazwą III edycja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego  –  2016 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Kancelaria Sejmiku

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX  Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41 342-11-00 lub 342-19-44