Oferta Klubu Sportowego Pactum Scyzory Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77, 25-671 Kielce – tryb pozakonkursowy

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.
Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
fax: 41/ 344-30-94
e-mail: paulina.wozniak@sejmik.kielce.pl

Oferta Klubu Sportowego Pactum Scyzory Kielce