Wywiad Lekarski

Ogłoszenie naboru w ramach FEŚ 2021-2027 dla Działania 07.01 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników, współfinansowanego ze środków EFS+

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w ramach naboru: FESW.07.01-IZ.00-001/24 ogłaszanego dla Priorytetu 7. Zdrowi i aktywni zawodowo, Działania 07.01 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników.

Projekty wybrane w ramach naboru będą dotyczyły wsparcia pracodawców i pracowników, ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy, w celu wydłużenia aktywności zawodowej pracowników.

W ramach przedsięwzięcia można realizować działania obejmujące m.in.:

  1. pakiety badań diagnostycznych, dostosowanych do płci, wieku i charakteru wykonywanej pracy;
  2. doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy w celu zapewnienia ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy;
  3. kursy i szkolenia;
  4. edukację zbiorową na terenie zakładu pracy prowadzoną przez fizjoterapeutę/ psychologa/psychoterapeutę (np. profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem);
  5. pakiety rehabilitacyjne;
  6. działania wspierające równe traktowanie i niedyskryminację wśród pracowników.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie: od 26 stycznia 2024 r. (od godziny 0:00:00) do 5 marca 2024 r. (do godziny 23:59:59).
Regulamin naboru wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – Nabory / konkursy – Ogłoszenie naboru nr: FESW.07.01-IZ.00-001/24 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników (rpo-swietokrzyskie.pl)