Praca

Ogłoszenie naboru w ramach FEŚ 2021-2027 dla Działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, współfinansowanego ze środków EFS+

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i zaprasza państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w ramach naboru: FESW.09.01-IZ.00-002/23 ogłaszanego dla Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie: od dnia 24 listopada 2023 r. (od godziny 0:00:00) – dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu – otwarcie naboru do dnia 15 stycznia 2024 r. (do godziny 23:59:59) – zamknięcie naboru.

Regulamin naboru wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – Nabory / konkursy – Ogłoszenie naboru FESW.09.01-IZ.00-002/23 Aktywna integracja społeczna i zawodowa (rpo-swietokrzyskie.pl)