Ogłoszenie naboru w ramach FEŚ 2021-2027 dla Działania 09.06 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, współfinansowanego ze środków EFS+

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w ramach naboru:

FESW.09.06-IZ.00-001/24 ogłaszanego dla Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.06 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty wybrane w ramach naboru będą dotyczyły:

1. kompleksowego wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:

  1. zwiększenie zakresu działalności organizacji przez wzmocnienie potencjału merytorycznego, w tym zasobów ludzkich (członkowie, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze),
  2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

2. wsparcia rozwoju zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:

  1. zwiększenie zakresu działalności przez wzmocnienie potencjału merytorycznego,
  2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego partnerów społecznych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie: od dnia 26 stycznia 2024 r. (od godziny 0:00:00) – dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu – otwarcie naboru do dnia 5 marca 2024 r. (do godziny 23:59:59) – zamknięcie naboru.

Regulamin naboru wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – Nabory / konkursy – Ogłoszenie naboru nr FESW.09.06-IZ.00-001/24 (rpo-swietokrzyskie.pl)