Fe Iis Poziom Kolor 01

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Planowany nabór wniosków: od 28.09.2018 do 28.12.2018 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2019 roku.

Miejsce składania wniosków:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie.

Wnioski mogą składać:
• przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, 140),
• jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
• spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).

Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe-161-zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-1/

Przygotował: Oddział Programowania Strategicznego i Analiz Departament Polityki Regionalnej.