Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 18.05.2018 do 22.06.2018

Kto może składać wnioski
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:
• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższymi jednostki prowadzące kształcenie na poziomie wyższym,
• jednostki naukowe (np. instytuty badawcze) działającą statutowo w obszarze edukacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie
Konkurs ma na celu opracowanie i wdrożenie programu podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, z uwzględnieniem jego specyfiki, otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania projektami, marketingu, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa społecznego, kwestii podatkowych, demokratycznych form zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, podstaw rachunkowości, przygotowania planu finansowego i biznesplanu, zasad prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, systemami zarządzania przez jakość, sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 4 323 000,00 PLN.

Sposób składania wniosków
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-Rozwoj-ekonomii-spolecznej-8