Ogłoszenie o naborze na kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Ogłoszenie o naborze na kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Informujemy o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w szczególności z zakresu:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji.

Baza prowadzona będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
– nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
– posiadają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji zadań zleconych,
– reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
– wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Do zadań Komisji należeć będzie m.in.:
– ocena formalna i  merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartych konkursów ofert  z uwzględnieniem kryteriów ustalonych w treści ogłoszenia o konkursie,
– przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego wraz z proponowaną kwotą dotacji.

Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r. zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach Komisji Konkursowych w ramach otwartych konkursach ofert organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
lub na adres e-mail:  
rops@sejmik.kielce.pl
lub fax: 41 344 30 94

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zgłoszone osoby stanowić będą listę członków Komisji Konkursowych spośród których każdorazowo na zasadzie zaproszenia desygnowany zostanie przedstawiciel do składu osobowego Komisji Konkursowej w ramach danego konkursu.

Z zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego listy członków Komisji Konkursowych nie może zostać zaproszona osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej, która złożyła ofertę na dany konkurs.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy.docxData dołączenia 2017-01-23, att682960_formularz_zgloszeniowy.docx